☰ Menu
Urząd Gminy Białogard
Herb Urząd Gminy Białogard

Niedziela 20.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

obwieszczenia

 


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard z dnia 09.05.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Białogard dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej

zał_nr 1_ark 1_rysunek planu Kamosowo

zał_nr 1_ark 2_rysunek planu Kamosowo

zał_nr 1_ark 3_rysunek planu Kamosowo

zał_nr 2_ark 1_rysunek planu Klępino

zał_nr 2_ark 2_rysunek planu Klępino

zał_nr 2_ark 3_rysunek planu Klępino

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU W STRATEGICZNEJ OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Prognoza Białogard oddziaływanie skumulowane

Tereny opracowania na tle waloryzacji przyrodniczej województwa

zał_nr 1_ark 1_rysunek prognozy Kamosowo

zał_nr 1_ark 2_rysunek prognozy Kamosowo

zał_nr 1_ark 3_rysunek prognozy Kamosowo

zał_nr 2_ark 1_prognoza Klępino

zał_nr 2_ark 2_prognoza Klępino

zał_nr 2_ark 3_prognoza Klępino

opublikowano 10-05-2016


Obwieszczenie Wojta Gminy Białogard z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych w obrębach Rościno, Kamosowo, Łęczno,Stanomino, Buczek, Dargikowo, Klępino Białogardzkie, Żytelkowo.

opublikowano 13-11-2015


Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białogard rozwiązaniami

opublikowano 13-05-2015


ZAŁĄCZNIKI DO OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY BIAŁOGARD z dnia 24.03.2015 r. O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁOGARD:


- PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ ZMIANY STUDIUM LISTOPAD 2014r.


- PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ARK.1
- PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ARK.2
- PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ARK.3


- PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE


- PROGNOZA LEGENDA STR. 1
- PROGNOZA LEGENDA STR. 2


- PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWANIA TOM I
- PROJEKT ZMIANY STUDIUM KIERUNKI TOM II


- ZMIANA STUDIUM PROJEKT 140315_116X110

opublikowano dnia 31-03-2015


Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białogard

opublikowano dnia 20-03-2015


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białogard w obrębach ewidencyjnych: Buczek, Byszyno, Kamosowo, Nasutowo, Nosówko, Pomianowo, Rarwino, Rogowo, Rościno, Rychówko, Stanomino, Zagórze i Żelimucha.

- Białogard_prognoza_Studium_ost_korekta_23_10_2013

- projekt_zmiany_zalacznik-26-10-2013

- studium-kierunki-11-2013

- studium-uwarunkowania-11-2013

opublikowano dnia 19-12-2013


Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kablowej linii energetycznej 110kV wraz z linią światłowodową od GPO Dargikowo do stacji energetycznej Dunowo

opublikowano dnia 01-10-2013


Ogłoszenie Wójta Gminy Białogard o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białogard w zakresie obejmującym tereny w części obrębów Nasutowo, Zagórze, Rościno,Kamosowo, Łęczno, Stanomino, Dargikowo, Klępino Białogardzkie, Buczek i Żytelkowo w gminie Białogard oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym tereny w części obrębów Nasutowo, Zagórze, Rościno, Kamosowo, Łęczno i Stanomino w gminie Białogard.

PLIK1 - ogłoszenie


 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - przebudowa zjazdu z drogi powiatowej w drogę gminną obręb Żeleźno

 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - przebudowa skrzyżowania drogi gminnej, obręb Dargikowo, Pomianowo

 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - budowa chodnika w Stanominie

opublikowano dnia 13-05-2013


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa zjazdu z drogi powiatowej oraz przebudowa drogi gminnej w Żeleźnie.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa skrzyżowania i drogi gminnej Dargikowo i Pomianowo.

opublikowano dnia 28-03-2013


Obwieszczenie o zakończeniu postepowania - budowa sieci wodociągowej do dz. nr 596 w Białogórzynie.

Obwieszczenie o zakończeniu postepowania - budowa sieci kablowej i stacji transformatorowej w Żelimusze.

Obwieszczenie o zakończeniu postepowania - budowa linii kablowej 15 kV z Łęczna do Białogardu.

opublikowano dnia 27-03-2013


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w Białogórzynie

opublikowano dnia 25-01-2013


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - budowa sieci wodociągowej w Lulewicach i Lulewiczkach

opublikowano dnia 22-01-2013


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - budowa sieci wodociągowej w Dębczynie

opublikowano dnia 08-01-2013


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -budowa sieci wodociągowej  oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków i niezbędną infrastrukturą oraz zjazdem

opublikowano dnia 13-12-2012


Obwieszczenie o zakończeniu postepowania - budowa sieci wodociągowej na dz. nr 106 w Żelimusze

opublikowano dnia 05-12-2012


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej PE de 110 w Dębczynie 

opublikowano dnia 27-11-2012


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 15 kV z Łęczna do Białogardu

opublikowano dnia 17-10-2012


Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w Żelimusze

opublikowano dnia 16-10-2012


Obwieszczenie o zakończeniu postepowania - budowa linii kablowych 30kV ze światłowodem dla zadania Farma Wiatrowa Malechowo – Zespół elektrowni wiatrowych Białogard Północ

Obwieszczenie o zakończeniu postepowaniabudowie linii kablowej 110 kV ze światłowodem relacji GPO Żeleźno – SE Dunowo dla zadania Farma Wiatrowa Malechowo – Zespół elektrowni wiatrowych Białogard

opublikowano dnia 15-10-2012


Obwieszczenie o zakończeniu postepowania - budowa linii kablowej 110kV ze swiatłowodem relacji GPO Nawino - GPO Żeleźno dla zadania farma wiatrowa Malechowo

opublikowano dnia 12-10-2012


Obwieszczenie o zakończeniu postepowania - budowa stacji transformatorowej słupowej oraz sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV dla zasilania budynku na dz. nr 102_3 w Lulewiczkach

opublikowano dnia 10-09-2012


Obwieszczenie o zakończeniu postepowania - budowa wieży kratownicowej służącej do przesyłania internetu szerokopasmowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 388 w Rogowie

opublikowano dnia 07-09-2012


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - Budowa linii kablowej 15 k z Łęczna do Białogardu

opublikowano dnia 06-09-2012


Obwieszczenie o zakończeniu postepowania - budowa słupowej stacji transformatorowej do zasilania w energię budynków mieszkalnych w miejscowości Lulewiczki

opublikowano dnia 30-08-2012


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebiele

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 213_3 i 205_10 w m. Trzebiele, obr. Redlino

opublikowano dnia 28-08-2012


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Białogard dla obszaru położonego w obrębie Stanomino

opublikowano dnia 09-08-2012


obwieszczenie o zakończeniu postepowania_budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4kV wraz z słupową stacją transformatorową w Kościernicy

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania_budowa wieży kratownicowej służącej do przesyłania internetu szerokopasmowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania_ budowa słupowej stacji transformatorowej w Lulewiczkach

opublikowano dnia 23-07-2012


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania_budowa linii kablowych 30 kV ze światłowodem obr. Żeleźno, Pomianowo, Dargikowo

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania_budowa linii kablowej 110kV ze swiatłowodem relacji GPO Żeleźno - SE Dunowo

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania_ budowa linii kablowej 110kV ze światłowodem relacji GPO Nawino - GPOŻeleźno

opublikowano dnia 19-07-2012


 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano dnia 10-07-2012


 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa stacji transformatorowej w Lulewiczkach

opublikowano dnia 28-06-2012


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białogard w obrębach ewidencyjnych Buczek, Byszyno, Kamosowo, Nasutowo, Nosówko, Pomianowo, Rarwino, Rogowo, Rościno, Rychówko, Stanomino, Zagórze i Żelimucha

opublikowano dnia 18-06-2012


 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV wraz z słupową stacją transformatorową typu STSKp 20400 w miejscowości Kościernica, gmina Białogard

opublikowano dnia 30-05-2012


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania budowa sieci wodociągowej Trzebiele 1
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania budowa sieci wodociągowej Trzebiele 2

opublikowano dnia 25-04-2012


 Obieszczenie Wójta Gminy Białogard o zakończeniu postępowania i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej do działek nr 147/11, 153/3, 156/3 w obrębie Lulewiczki, Gmina Białogard.

opublikowano dnia 04-04-2012


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
- budowa instalacji oświetlenia drogowego na dz. nr 55/10 i 101 obręb Rarwino

- budowa instalacji oświetlenia drogowego na dz. nr 10/15, 10/78, 10/65 obręb Stanomino

opublikowano dnia  27-03-2012


 Obwieszczenie

opublikowano dnia  22-02-2012


Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej do działek nr 147/11, 153/3, 156/2 położonych w obrębie Lulewiczki, gmina Białogard

opublikowano dnia  22-02-2012


Obwieszczenie - budowa chodnika w miejscowości Pękanino

opublikowano dnia  22-02-2012


 

Wytworzył:
Anna Michaliszyn
(2012-02-22)
Udostępnił:
Adam Świder
(2012-02-22 14:33:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Świder
(2016-05-10 08:21:43)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X