Rok 2020

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie zażalenia wniesionego przez r.pr. Radosława Sielskiego pełnomocnika Ośrodka Hodowli Pstrąga Garnki Sp. z o.o. na postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie PGW WP z dnia 18 listopada 2019 r., znak: SZ.ZUZ.2.421.251.2019.PB o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Pokrzywnicy za pomocą stopnia ST-5 do rzędnej 15,30 m n.p.m. w km 4+390 biegu rzeki, a także pobór wód z rzeki Pokrzywnicy w m. Garnki oraz zrzut wody poprodukcyjnej z laguny do rowu.


Zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy33,70-340 Szczecin, reprezentowanej przez Przemysława Pietrzaka , Środowisko Plus Kąkol i Pietrzak sp. j. ul. Kazimierza Wielkiego 7/5,65- 047 Zielona Góra , postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na doprowadzenie do urządzeń wodnych - rowów przydrożnych i rowów melioracyjnych , wód opadowych i roztopowych z obwodnicy m. Karlino w km. 0+ 000-4+656 drogi krajowej nr 6 w m. Karlino, pow. białogardzki istniejącymi wylotami.

Opublikowano 2020-03-05


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego znak BOŚ.IV.6210-43/99 z 16 marca 2000 r., zmienionego decyzjami znak BOŚ.6223-32/07 z dnia 25 października 2007 oraz BOŚ.6341.29.2017 z dnia 13.06.2017 r., udzielonego Gospodarstwu Rybackiemu Żytelkowo Sp. z o.o. z siedzibą w Sianowie ul. Strzelecka 12, 76-004 Sianów, polegającej na zatwierdzeniu zaktualizowanej instrukcji gospodarowania wodą dla jazu piętrzącego wody rzeki Liśnicy w km 9+600.