Przetargi

Przetargi Gminy Białogard

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 r.

 


Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi

1. Ogłoszenie 546895-N-2020
2. Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia -IZPiPGN.271.23.2020
3. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie
5. Załącznik nr 3 - Wykaz robót
6. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie
7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej
8. Załącznik nr 6 - Wzór umowy
9. Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa
10. Załącznik nr 8 - Kosztorys zerowy

 

opublikowano 03.06.2020 r


 

Przebudowa drogi gminnej, zjazdu z drogi powiatowej nr 1169Z oraz istniejącego przepustu, na działkach nr 86/2,86/5, 209, 273 obręb Żelimucha”. 

1. Ogłoszenie nr 541241-N-2020
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1-6
4. Załącznik nr 7 - wzór umowy
5. Dokumentacja projektowa
6. Kosztorys ofertowy

opublikowano 19.05.2020 r

1. Pytania Oferentów
2. Przedłużenia terminu Ważności projektu stałej organizacji ruchu

opublikowano 25.05.2020 r

1. Pytania i odpowiedzi oferentów

opublikowano 28.05.2020 r

1.Informacja z art. 86

opublikowano 03.06.2020 r

1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 04.06.2020 r

 


Dostawa paliw ciekłych dla pojazdów i sprzętów Gminy Białogard

1.Ogłoszenie o zamówieniu -Dostawa paliw ciekłych dla pojazdów i sprzętów Gminy Białogard
2. SIWZ - Dostawa paliw ciekłych dla pojazdów i sprzętów Gminy Białogard
3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
4. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
6. Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych zadań
7. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy
8. Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

opublikowano 05.05.2020 r

1.Zawiadomienie art. 86
2.Wybór oferty najkorzystniejszej


opublikowano 03.06.2020 r


 


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt: 
„Modernizacja świetlic wiejskich przez ich przebudowę w miejscowościach Żelimucha i Buczek w gminie Białogard”
w ramach projektu pn.: „Modernizacja świetlic wiejskich przez ich przebudowę celem poprawy dostępności do infrastruktury i usług kultury w miejscowościach Żelimucha i Buczek w gminie Białogard” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.
 
1. Ogłoszenie
2. SIWZ z załącznikami
3. Załącznik Nr 7
4. Załącznik Nr 8
5. Załącznik Nr 9 
6. Załącznik Nr 10

opublikowano 07.04.2020 r

1. Pytania oferentów
2. Buczek
3. Żelimucha

opublikowano 14.04.2020 r

1. Pytania oferentów

opublikowano 15.04.2020 r

1. Pytania oferentów

opublikowano 16.04.2020 r

opublikowano 17.04.2020 r
opublikowano 22.04.2020 r

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

opublikowano 22.04.2020 r

1.Otwarcia ofert

opublikowano 15.05.2020 r

1. Wybór oferty najkorzystniejszej

opublikowano 15.05.2020 r


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt: Budowa drogi dla rowerów w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa drogi dla rowerów na terenie gminy Białogard realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

1. Ogłoszenie
2. SIWZ z załącznikami
3. Załaczniki nr 1, nr 3, nr 4, nr5, nr 6, nr 7
4. Załącznik nr 2 PFU
5. Załacznik nr 8 - wzór umowy


"Z powodu aktualnej sytuacji epidemiologicznej nie ma możliwości osobistego złożenia oferty ani nie ma możliwości osobistego kontaktu z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego. Wszelka korespondencja i porozumiewanie się z Zamawiającym odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej lub w drodze komunikacji elektronicznej lub fax z zachowaniem odpowiednich form dokumentów wymaganych od Wykonawców przewidzianych w SIWZ".

opublikowano 25.03.2020 r

1. Pytania oferentów

opublikowano 06.04.2020 r

1. Informacja w trybie art.86 ust.5 Prawo zamowień publicznych

opublikowano 10.04.2020 r

 

1. Wyniki

opublikowano 14.04.2020 r


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:

Ubezpieczenie  grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Białogard

 

1. Ogłoszenie
2. SIWZ

1. Pytania oferentów

opublikowano 09.03.2020 r

Zmiany w SIWZ

opublikowano 09.03.2020 r

Wynik

opublikowano 13.03.2020 r


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:

„Budowa drogi dla rowerów w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Budowa drogi dla rowerów na terenie gminy Białogard” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”

 Projekt „Budowa drogi dla rowerów na terenie gminy Białogard” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego- projekty pozakonkursowe.

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Załączniki nr 1, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7
4. Załącznik nr 8 - wzór umowy
5. Załącznik nr 2 - PFU
6. Załączniki nr 1, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 w wersji edytowalnej

 

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2. Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert

opublikowano 03.03.2020 r

1. Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert 

opublikowano 04.03.2020 r

1. Pytania oferentów

opublikowano 09.03.2020 r

1. Wynik

opublikowano 19.03.2020 r


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Odbieranie i zagospodarowanie oraz transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i zamieszkałych czasowo na terenie Gminy Białogard”

2. SIWZ z załącznikami

 

opublikowano 20.12.2019 r

1. Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień  publicznych (o złożonych ofertach)                                        opublikowano 30.12.2019 r

1. Wyniki                                                                                                                                                                                                    opublikowano 07.01.2020 r


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Modernizacja drogi gminnej poprzez jej przebudowę w miejscowości Buczek na działkach nr 223, 226/3, 242 i 622 obręb Buczek

Dzień 27 grudnia 2019 r. Zarządzeniem nr 92/2019 Wójta Gminy Białogard z dnia 4 listopada 2019 r. jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Białogard.

Dnia 27 grudnia 2019 r. dyżur pełni Komisja Przetargowa

w godzinach: od 8.00 do 9.00 celem przyjmowania ofert

oraz od 9.00 do 13.00 celem rozstrzygnięcia

postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Modernizacja drogi gminnej poprzez jej przebudowę w miejscowości Buczek na działkach nr 223, 226/3, 242 i 622 obręb Buczek”

 
 
opublikowano 12.12.2019 r
opublikowano 13.12.2019 r
opublikowano 27.12.2019 r

Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Odbieranie i zagospodarowanie oraz transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i zamieszkałych czasowo na terenie Gminy Białogard”

opublikowano 11.12.2019 r
opublikowano 16.12.2019 r

 

Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Modernizacja drogi gminnej poprzez jej przebudowę w miejscowości Buczek na działkach nr  223, 226/3, 242 i 622 obręb Buczek”

1. SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 6

2. Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa

3. Załącznik nr 8 - Dokumentacja kosztorysowa i materiałowa

4. Ogłoszenie  ( zamieszczone na BIP Gminy Białogard 28.10.2019 r.)

opublikowano 24.10.2019 r.

1. Informacja o złożonych ofertach

opublikowano 28.11.2019 r.

1. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

2. Wyniki - unieważnienie

opublikowano 02.12.2019 r.


Projekt pn.: „Modernizacja świetlic wiejskich przez ich przebudowę celem poprawy dostępności do infrastruktury i usług kultury w miejscowościach Żelimucha i Buczek w gminie Białogard” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Modernizacja świetlic wiejskich przez ich przebudowę w miejscowościach Żelimucha i Buczek w gminie Białogard”

1. Ogłoszenie
2. SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 6
3. Załącznik nr 7 - Żelimucha Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
4. Załącznik nr 8 - Buczek Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

 opublikowano 21.08.2019 r.

1. Wyjaśnienia Zamawiającego

2. Zmiana SIWZ

3. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

opublikowano 03.09.2019 r.

1. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

opublikowano 10.09.2019 r.

1. WYNIKI

opublikowano 12.09.2019 r.


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Białogard do i z placówek oświatowych w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020 wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w trakcie ich dowozu do placówek oświatowych i w drodze powrotnej”

 
1. Ogłoszenie
2. SIWZ z załącznikami
opublikowano 27.06.2019 r.
1. Informacja o złożonych ofertach
opublikowano 05.07.2019 r.
1. Wyniki
opublikowano 08.07.2019 r.

Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Dostawa paliw ciekłych dla sprzętów i pojazdów Gminy Białogard”

 

1. Ogłoszenie
2. SIWZ z załącznikami
opublikowano 10.05.2019 r
1. Zmiana godziny składania ofert
opublikowano 17.05.2019 r

1. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

2. WYNIKI

opublikowano 21.05.2019 r


Projekt: „Budowa strefy Rekreacyjnej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Budowa Strefy Rekreacyjnej”

 

1. Ogłoszenie
2. SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 6
3. Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

opublikowano 30.04.2019 r

1. Wyjaśnienia Zamawiającego

opublikowano 14.05.2019 r

1. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

opublikowano 21.05.2019 r

1. WYNIKI

opublikowano 27.05.2019 r


Projekt: „Budowa strefy Rekreacyjnej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Budowa Strefy Rekreacyjnej”

 

1. Ogłoszenie
2. SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 6
3. Załącznik nr 7 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

opublikowano 05.04.2019 r

1. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

opublikowano 18.04.2019 r

1. Wyjaśnienia Zamawiającego

opublikowano 19.04.2019 r

1. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

2. WYNIKI - UNIEWAŻNIENIE

opublikowano 29.04.2019 r


Projekt: Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Budowa czterech Otwartych Stref Aktywności w Gminie Białogard”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 6

3. Załącznik nr 7 – Dokumentacja projektowo- kosztorysowa Stanomino

4. Załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa-kosztorysowa Rogowo

5. Załącznik nr 9- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Buczek

6. Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Białogórzyno

opublikowano 20.03.2019 r

1. Zmiana treści SIWZ

2. Wyjaśnienia Zamawiającego

3. SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 6 po zmianie

opublikowano 28.03.2019 r.

1. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

opublikowano 04.04.2019 r.

1. WYNIKI

opublikowano 05.04.2019 r.


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem”

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

opublikowano 21.02.2019 r

1. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

opublikowano 06.03.2019r

1. WYNIKI

opublikowano 08.03.2019r


PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2018r.

Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem”

1.Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

opublikowano 10.12.2018 r.

1. Zmiana treści SIWZ

2. SIWZ z załącznikami po zmianie

opublikowano 14.12.2018 r.

1. WYNIKI - UNIEWAŻNIENIE

opublikowano 19.12.2018 r.


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Odbieranie odpadów niesegregowanych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odbieranie i zagospodarowywanie selektywne zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Białogard”

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

opublikowano 14.12.2018 r.

1. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

opublikowano 27.12.2018 r.

1. WYNIKI

opublikowano 28.12.2018 r.


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Odbieranie odpadów niesegregowanych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odbieranie i zagospodarowywanie selektywne zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Białogard”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

3. Załącznik nr 6 Szczegółowe dane gromadzone podczas wykonywania usługi

opublikowano 22.11.2018 r.

1. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

2. WYNIKI - UNIEWAŻNIENIE

opublikowano 30.11.2018 r.


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Budowa czterech Otwartych Stref Aktywności w Gminie Białogard”  

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami od n1 do nr 6

3. Załącznik nr 7 - dokumentacja Stanomino

4. Załącznik nr 8 - dokumentacja Rogowo

5. Załącznik nr 9 - dokumentacja Buczek

6. Załącznik nr 10 - dokumentacja Białogórzyno

opublikowano 23.08.2018 r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

opublikowano 04.09.2018 r.

WYNIKI

opublikowano 04.09.2018 r.


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na:  „Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni plenerowych i wyposażenia placów zabaw na terenie gminy Białogard”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

 

opublikowano 01.08.2018 r.

1. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH 

2. WYNIKI - UNIEWAŻNIENIE

opublikowano 09.08.2018 r


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni plenerowych i wyposażenia placów zabaw na terenie gminy Białogard”  

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

opublikowano 28.06.2018 r.

1. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH 

2. WYNIKI - UNIEWAŻNIENIE

opublikowano 06.07.2018 r.


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na: „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Białogard do i z placówek oświatowych w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019 wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w trakcie ich dowozu do placówek oświatowych i w drodze powrotnej”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

opublikowano 25.06.2018 r.

1. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

2. WYNIKI

opublikowano 03.07.2018 r.


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na: „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Białogard do i z placówek oświatowych w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019 wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w trakcie ich dowozu do placówek oświatowych i w drodze powrotnej”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

opublikowano 08.06.2018 r.

 WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

 ZMIANA SIWZ

opublikowano 13.06.2018 r.

SWIZ po zmianach

opublikowano 14.06.2018 r.

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

opublikowano 19.06.2018 r.

WYNIKI - UNIEWAŻNIENIE

opublikowano 22.06.2018 r.


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dostawa paliw ciekłych dla pojazdów i sprzętów Gminy Białogard”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

opublikowano 20.03.2018 r.

Zmiana treści SIWZ

opublikowano 22.03.2018 r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

ZMIANA SIWZ - 2

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

opublikowano 26.03.2018 r.

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

WYNIKI

 

opublikowano 04.04.2018 r.


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:  „Remont pomieszczeń przeznaczonych na Salę Tradycji Rybackich oraz budowa ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w Czarnowęsach”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8

3. Załącznik nr 9 - dokumentacja kosztorysowo - opisowa (kosztorys ślepy)

4. Załącznik nr 10 - Plan sytuacyjny pomieszczeń z opisem robót

5. Załącznik nr 11 - Plan sytuacyjny ścieżki edukacyjno - przyrodniczej wraz z opisem

opublikowano 12.03.2018 r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

opublikowano 19.03.2018 r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

opublikowano 21.03.2018 r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

opublikowano 22.03.2018 r.

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

opublikowano 27.03.2018 r.

WYNIKI

opublikowano 28.03.2018 r.


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Modernizacja poprzez remont generalny odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Białogard w roku 2018”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 11

3. Załącznik nr 12 Uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa odcinek Pomianowo

4. Załącznik nr 13 Uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa odcinek Nasutowo

5. Załącznik nr 14 Uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa zjazd Buczek

opublikowano 14.02.2018 r.

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

opublikowano 01.03.2018 r.

WYNIKI

opublikowano 05.03.2018 r.


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Modernizacja poprzez remont generalny odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Białogard w roku 2018”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 11

3. Załącznik nr 12 Uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa odcinek Pomianowo

4. Załącznik nr 13 Uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa odcinek Nasutowo

5. Załącznik nr 14 Uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa zjazd Buczek

opublikowano 26.01.2018 r.

WYNIKI - UNIEWAŻNIENIE

opublikowano 13.02.2018 r.


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Białogard wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

opublikowano 01.12.2017

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

opublikowano 08.12.2017

Wyjaśnienia

opublikowano 11.12.2017

Informacja

opublikowano 12.12.2017

Informacja o złożonych ofertach

opublikowano 14.12.2017

Wyniki

opublikowano 22.12.2017


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Białogard”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

opublikowano 23.11.2017

Informacja

opublikowano 27.11.2017

Informacja

opublikowano 05.12.2017

Wyniki

opublikowano 07.12.2017


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

opublikowano 12.10.2017

informacja

wyniki

opublikowano 20.10.2017


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:  „Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

opublikowano 29.09.2017

Zmiana treści SIWZ

Wyjaśnienia Zamawiającego

opublikowano 04.10.2017

Informacja

WYNIKI

opublikowano 12.10.2017


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na: „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych do i z placówek oświatowych oraz opiekuńczych z terenu Gminy Białogard w formie ryczałtu w roku szkolnym 2017/2018 wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w trakcie ich dowozu do placówek oświatowych oraz opiekuńczych i w drodze powrotnej”

1. Siwz z załącznikami

opublikowano 19.07.2017

INFORMACJA

opublikowano 07.08.2017

WYNIKI

opublikowano 08.08.2017


Wójt Gminy Białogard Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Transport uczniów z terenu Gminy Białogard do szkół” z podziałem na zadania:

ZADANIE 1 „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Białogard do i z placówek oświatowych w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018 wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w trakcie ich dowozu do placówek oświatowych i w drodze powrotnej”

ZADANIE 2 „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych do i z placówek oświatowych oraz opiekuńczych z terenu Gminy Białogard w formie ryczałtu w roku szkolnym 2017/2018 wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w trakcie ich dowozu do placówek oświatowych oraz opiekuńczych i w drodze powrotnej”  

Załączniki:

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

opublikowano 23.06.2017

odpowiedzi na pytania

opublikowano 04.07.2017

WYNIKI  |  INFORMACJA

opublikowano 18.07.2017


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Białogard ”

Załączniki:

1. Ogłoszenie;

2. SWIZ; Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 – formularz ofertowy, Załącznik nr 3 – oświadczenie, Załącznik nr 4 - Projekt umowy ( należy zaparafować), Załącznik nr 5 – oświadczenie.

opublikowano 08.02.2017

Wyjaśnienia Zamawiającego - odpowiedź na pytania

Wyjaśnienia Zamawiającego - zmiana treści SIWZ

opublikowano 15.02.2017

Informacja Wójta  Gminy Białogard  o złożonych ofertach.

opublikowano 20.02.2017

Zawiadomienie Wójta  Gminy Białogard  o wyniku postępowania.

opublikowano 22.02.2017


Wójt Gminy Białogard Ogłasza przetarg nieograniczony na: Odbieranie odpadów niesegregowanych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odbieranie i zagospodarowywanie selektywne zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Białogard

OGŁOSZENIE  |  SIWZ  | Załącznik nr 4 umowa

opublikowano 19.07.2016

zmiana ogłoszenia  |  wyjaśnienie  zamawiającego

opublikowano 20.07.2016

odpowiedzi na pytania

opublikowano 22.07.2016

odpowiedzi na pytania 2

opublikowano 22.07.2016

WYNIKI

opublikowano 09.08.2016


WÓJT GMINY BIAŁOGARD ogłasza przetarg nieograniczony na Transport uczniów z terenu Gminy Białogard do szkół z podziałem na zadania

OGŁOSZENIE  |  SIWZ

opublikowano 08.07.2016

ZMIANA OGŁOSZENIA  |  ODPOWIEDZI NA PYTANIA

opublikowano 14.07.2016

WYNIKI

opublikowano 22.07.2016


Wójt Gminy Białogard Ogłasza przetarg nieograniczony Zakup paliw, olejów, smarów, płynów do sprzętów i samochodów Gminy Białogard  

OGŁOSZENIE | SIWZ

opublikowano 18.01.2016

WYNIKI

opublikowano 02.02.2016


Wójt Gminy Białogard ogłasza drugi przetarg nieograniczony

 Nazwa: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Białogard
OGŁOSZENIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

opublikowano 15.12.2015

Odpowiedź na pytania do przetargu

opublikowano 18.12.2015

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

opublikowano 23.12.2015


Wójt Gminy Białogard ogłasza przetarg nieograniczony

 Nazwa: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Białogard
OGŁOSZENIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

opublikowano 07.12.2015

%0

Wytworzył:
Beata Piścio | Ryszard Cegiełka |
Udostępnił:
Michał Lipiński
(2006-03-30 08:55:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Brzęczek
(2020-06-04 14:31:40)