☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Białogard
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Białogard

Wtorek 15.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY OBYWATELI POLSKICH - ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY OBYWATELI POLSKICH -

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie z dnia 24 września 2010 r.
 o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. Nr 1397 ze zm.).

Obowiązku meldunkowego należy dokonać najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Wymagane dokumenty:

 1. Dowód osobisty lub paszport– do wglądu
 2. Wypełniony formularz – na którym znajduje się potwierdzenie pobytu osoby w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. (czytelny podpis)
 3.  Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
 4. Formularze składane w formie dokumentu elektronicznego są uwierzytelniane przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub certyfikatu podpisu osobistego, lub profilu zaufanego ePUAP.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Białogard

 ul. Wileńska 8

78-200 Białogard

pokój nr 8, telefon 94 3124402

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy meldunkowej następuje bezzwłocznie, po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów i po złożeniu poprawnie wypełnionego formularza meldunkowego.

 

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Białogard w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Klauzula Informacyjna

 

UWAGI :

 1. Czynność zameldowania dokonuje się osobiści - w formie pisemnej, na formularzu, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje lub w formie dokumentu elektronicznego pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.
 2. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r. poz.256 ze zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 4. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
 5. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu.
 6. Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy w formie dokumentu elektronicznego, dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Druki do pobrania:

1. Pełnomocnictwo

2. Zgłoszenie pobytu stałego

3. Zgłoszenie pobytu czasowego

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz.256 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411 ze zm.).
Wytworzył:
Ewa Szczybelska
(2016-06-11)
Udostępnił:
Adam Świder
(2015-06-10 07:44:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Szczybelska
(2020-05-28 11:58:12)
 
 
liczba odwiedzin: 2034510

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X