☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Białogard
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Białogard

Wtorek 15.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY OBYWATELI POLSKICH - ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RZCZYPOSPOLITEJ POLSKI ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY OBYWATELI POLSKICH -

ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI

ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU

 

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 ze zm.).

 

1. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

3. Zgłoszeń wyjazdu  za granicę  Rzeczypospolitej Polskiej  oraz powrotu z wyjazdu, dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego:

1) w formie pisemnej w organie gminy, właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

2) w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

 

Wymagane dokumenty:

1)  dowód osobisty lub paszport– do wglądu,

2)  wypełniony formularz:

Druk formularzu składanego w formie dokumentu elektronicznego należy złożyć przez EPUAP

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Białogard, ul Wileńska 8,

pokój nr 8, telefon 94 312 44 02,

godziny pracy 700-1500

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy meldunkowej następuje bezzwłocznie, po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów i po złożeniu poprawnie wypełnionego formularza meldunkowego.

 

Klauzula Informacyjna

 

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Białogard w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

UWAGI :

  1. Czynność zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać osobiście  albo w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  2. Formularze składane w formie dokumentu elektronicznego są uwierzytelniane przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub certyfikatu podpisu osobistego, lub profilu zaufanego ePUAP.
  3. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r. poz. 256 ze zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
  4. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397ze zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411 ze zm.),
Wytworzył:
Ewa Szczybelska
(2016-05-11)
Udostępnił:
Adam Świder
(2016-05-13 13:24:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Szczybelska
(2020-05-28 11:57:35)
 
 
liczba odwiedzin: 2034416

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X