☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Białogard
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Białogard

Wtorek 15.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW

PROWADZONEGO PRZEZ  WÓJTA GMINY BIAŁOGARD

 

Na podstawie art. 45 ust. 2  ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U.  z 2019 z. poz. 1397 ze zm.) organy prowadzące rejestr PESEL oraz rejestry mieszkańców ,na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, są obowiązane wydać zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby. Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia - druk oraz klauzula informacyjna

2. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

3. Do wglądu - dowód osobisty lub paszport osoby wnioskującej o wydanie zaświadczenia.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców składa się w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o zaświadczenie składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Złożenie wniosku o zaświadczenie można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu

 

Opłaty

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców – 17,00 zł.

Opłata skarbowa od złożonego pełnomocnictwa jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie innej niż małżonek, wstępny, zstępny i rodzeństwo– 17 zł

 

Opłata winna zostać uiszczona w kasie urzędu lub na rachunek bankowy:

Gmina Białogard
ul. Wileńska 8
78-200 Białogard
Konto: Bank Spółdzielczy Oddział Białogard  Nr 02 8562 0007 0000 0677 2000 0430

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Białogard, ul Wileńska 8,

pokój nr 8, telefon 94 312 44 02,

godziny pracy 700-1500

 

Sposób i termin załatwienia

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni. 

 

 Tryb odwoławczym

Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Białogard w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie o odmowie wydania zaświadczenia.

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2019 r. Nr 1397 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

Wytworzył:
Ewa Szczybelska
(2017-03-24)
Udostępnił:
Adam Świder
(2017-03-24 09:10:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Szczybelska
(2021-03-04 13:15:30)
 
 
liczba odwiedzin: 2034466

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X