☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Białogard
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 27.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

   Zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

   Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Białogard od dnia 1 stycznia 2012 r. na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Podstawa prawna

  • art. 9b, 9c, 9d, 9e, 9i, 9j ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250),
  • ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2015r., poz. 584 ze zm.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zwana dalej „KPA”,
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1. Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

2. Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3. Spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4. Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej jest możliwe w przypadku złożenia stosownego wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w przypadkach, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2015 poz. 584 ze zm.) oraz art. 9j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.):

a) przedsiębiorca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności niezgodnie ze stanem faktycznym;

b) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;

c) stwierdzenia rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę;

d) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

e) stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;

f) stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

g) stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

Przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy, okutej mowa w art. 6 f ust.1 ustawy i nie świadczy usługi odbierania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust.2, w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 b ust. 2 i art. 3 c ust. 2.

 

Wytworzył:
Katarzyna Kubik
(2017-03-30)
Udostępnił:
Świder Adam
(2017-03-30 11:00:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Świder Adam
(2017-03-30 11:06:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2072996