☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Białogard
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Białogard

Wtorek 15.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dowody osobiste

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO:

Tryb złożenia wniosku:

Dowód osobisty wydaje się na wniosek, który składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w:
1) formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego – w drodze skierowania przez wnioskodawcę do organu dowolnej gminy wypełnionego elektronicznego formularza, który uwierzytelnia się przy zastosowaniu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP,
2)  w przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego   spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, należy powiadomić organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby. W sytuacji, gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w trybie określonym powyżej, okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Osoba  obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.
Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

Wymiana dowodu osobistego:

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:
1) upływu terminu ważności dowodu osobistego;
2) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zamiany   nazwy organu wydającego;
3) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
4) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
5) przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej     przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego należy wystąpić co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego, a w pozostałych przypadkach niezwłocznie.

Zmiana adresu miejsca zameldowania po dniu 1 marca 2015 r. nie stanowi podstawy do wymiany dowodu osobistego.

Ważność dowodu osobistego:

1. Dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
2. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez  okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty do wydania dowodu osobistego:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego – druk      
2. Jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy (wyjątek – osoby z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej) i okularów z ciemnymi szkłami (wyjątek – osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku), patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
     Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
     Do wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, o których mowa powyżej.
3. Dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy (do wglądu), a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – posiadany dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
4. Odpis skrócony polskiego aktu urodzenia lub małżeństwa – na żądanie organu gminy, w przypadku gdy dane osobowe zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w dostępnych rejestrach.
5. Dokument poświadczający obywatelstwo polskie – na żądanie organu gminy, w przypadku gdy dane dotyczące obywatelstwa zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w dostępnych rejestrach.

Odbiór dowodu osobistego

Dowód odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek (dotyczy zarówno wniosków złożonych w postaci papierowej, jak i elektronicznej).
Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby. Chyba, że osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia.
W przypadku, gdy wniosek o wydanie dowodu został złożony w miejscu pobytu osoby (z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody) odbioru dowodu może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.
Osoba odbierająca nowy dowód osobisty  przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.

Termin realizacji:

30 dni od dnia złożenia wniosku.
Ponad 30 dni w szczególnie uzasadnionych przypadkach

Opłaty:

Dowody osobiste wydaje się nieodpłatnie.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie. Termin wniesienia odwołania 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został uszkodzony lub utracony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w organie gminy, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej, lub przekazać go właścicielowi dokumentu.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 ze. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. z 2015 r., poz. 212)
  3. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.  (Dz. U. z 2017 r., poz.1257).
Wytworzył:
Anna Zarbock
(2018-06-04)
Udostępnił:
Adam Świder
(2018-06-04 14:45:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Brzęczek
(2020-05-14 13:24:36)

 
 
liczba odwiedzin: 2034487

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X