Obwieszczenia 2021

Wójt Gminy Białogard zawiadamia  że w dniu 06 września 2021 r., do Wójta Gminy Białogard wpłynął wniosek złożony przez ENERTRAG - Dunowo Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin, w sprawie wyjaśnienia wątpliwości wnioskodawcy, co do treści decyzji z dnia 05.10.2011 r. znak: PR MJ 7624/5/10/2010/11 określającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn. „Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Kościernica” o łącznej mocy do 59,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Kościernica”.

Opublikowano 2021-09-28


Wójt Gminy Białogard zawiadamia o wydaniu w dniu 24 września 2021 r. postanowienia nr GKOŚ.6220.26.2020.66.AKł o zawieszeniu postępowania w sprawie stwierdzenia potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: Budowie trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – działka nr 395 obr. Rościno.”

Opublikowano 2021-09-28


Wójt Gminy zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z dnia 24 sierpnia 2021 r.złożony przez PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawiewydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 352 w obrębie Rościno, gm. Białogard"   

Opublikowano 2021-09-13


Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie  z dnia 19 kwietnia 2019 r., znak: WST-K.4210.2.2017.BM.44, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg-Białogard" nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy.

Opublikowano 2021-09-03


WÓJTA GMINY BIAŁOGARD  zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 23 sierpnia 2021 r. postanowienia nr GKOŚ.6220.26.2020.62 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie trzech farm fotowoltaicznych o mocy do1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – działka nr 395 obr. Rościno.”

Opublikowano 2021-08-27


Z a w i a d a m i a       s i ę       w s z y s t k i e      s t r o n y, o wydanej w dniu 22 lipca 2021 r. nr GKOŚ.6220.7.2021.11 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:„Przebudowie odcinka drogi powiatowej 1171Z relacji Kościernica – Pomianowo w gm. Białogard”.

Opublikowano 2021-07-29


z a w i a d a m i a        s i ę      w s z y s t k i e        s t r o n y, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ” Budowie trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – działka nr 395 obr. Rościno”, na wezwanie organu opiniującego - pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 17 maja 2021 r., nr WST-K.4220.264.2020.JC.9.

w sprawie złożenia nowej ujednoliconej karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia, w dniu
13 lipca 2021 r.
zostały przesłane organowi oraz pozostałym organom opiniującym dokumenty otrzymane od Inwestora PROJEKT & OPTYK, Pana Grzegorza Nowaka, Osiedle Parkowe 4, 66-470 Kostrzyń nad Odrą.


WÓJTA GMINY BIAŁOGARD z a w i a d a m i a       s i ę       w s z y s t k i e      s t r o n y,o wydanej w dniu 13 lipca 2021 r. nr GKOŚ.6220.2.2021.22 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 187 i 188, obręb ewidencyjny Lulewice, gmina Białogard”.

Opublikowano 2021-07-14


 Z a w i a d a m i a       s i ę       w s z y s t k i e      s t r o n y, o wydanej w dniu 5 lipca 2021 r. nr GKOŚ.6220.6.2021.11 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW na działkach nr 275 i 276 w obrębie Dębczyno, gm. Białogard”.

Opublikowano 2021-07-06


Z a w i a d a m i a        s i ę      w s z y s t k i e        s t r o n y, że, pismem z dnia 01 lipca 2021 r. znak: GKOŚ.6220.26.2020.51 Wójt Gminy Białogard ponownie wezwał Wnioskodawcę do złożenia uzupełnień do ujednoliconej karty informacyjnej przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – działka nr 395 obr. Rościno w związku z otrzymanym wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 17 maja  2021 r., znak: WST-K.4220.264.2020.JC.9.

Opublikowano 2021-07-05


Z a w i a d a m i a        s i ę      w s z y s t k i e        s t r o n y,  że, pismem z dnia 28 czerwca 2021 r., znak: GKOŚ.6220.3.2021.22 Wójt Gminy Białogard, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków i niejasności w karcie informacyjnej przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku byłej DK6 - Białogard (Trasa Stary Kolejowy Szlak)"na działkach ewid. – zgodnie z wykazem działek załączonym do wniosku  w związku z otrzymanym wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 24 czerwca 2021 r., znak: WST-K.4220.75.2021.MCD oraz pisma Burmistrza Białogardu nr OŚ.6220.9.2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.

Opublikowano 2021-07-01


Wójt Gminy Białogard zawiadamia strony postępowania, o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie odcinka drogi powiatowej 1171Z relacji Kościernica – Pomianowo w gm. Białogard”.

Opublikowano 2021-06-29


Wójt Gminy Białogard zawiadamia strony postępowania, o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą; „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 187 i 188, obręb ewidencyjny Lulewice, gmina Białogard”.

Opublikowano 2021-06-18


Wójt Gminy Białogard zawiadamia strony postępowania, że: na wniosek z dnia 31 maja 2021 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie, ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Łukasza Bąkowskiego, zam. ul. Nowowiejskiego 3/22, 75-587 Koszalin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1171Z relacji Kościernica – Pomianowo w gm. Białogard”.

Opublikowano 2021-06-11


Wójt Gminy Białogard zawiadamia strony postępowania,o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW  na działkach nr 275 i 276 w obrębie Dębczyno, gm. Białogard.

Opublikowano 2021-06-11


Z a w i a d a m i a        s i ę      w s z y s t k i e        s t r o n y, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku byłej DK6 - Białogard (Trasa Stary Kolejowy Szlak)"na działkach ewid. – zgodnie z wykazem działek załączonym do wniosku na wezwanie organu opiniującego - pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 16 marca 2021 r., nr WST-K.4220.75.2021.MCD w sprawie uzupełnienia karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia, w dniu 08 czerwca 2021 r. zostały przesłane organowi oraz pozostałym organom opiniującym dokumenty otrzymane od Inwestora Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ul. Szczecińska 31 75-122 Koszalin, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Jarosława Matuszaka - Pracownia projektowa PROJBUD ul. Poznańska 36 88-100 Inowrocław

Opublikowano 2021-06-10
 


Za w i a d a m i a        s i ę      w s z y s t k i e        s t r o n y, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 187 i 188,  obręb ewidencyjny Lulewice, gmina Białogard” na wezwanie organu opiniującego - pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 17 marca 2021 r., nr WST-K.4220.81.2021.AW w sprawie uzupełnienia karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia, w dniu 02 czerwca 2021 r. zostały przesłane organowi oraz pozostałym organom opiniującym  dokumenty otrzymane od Inwestora New Energy Investments Sp. z o. o. ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków, adres do korespondencji: New Energy Investments Sp. z o. o. ul. Jasnogórska 9, klatka B, 31-358 Kraków reprezentowana przez pełnomocnika Panią Paulinę Czajkę.

Opublikowano 2021-06-02


Z a w i a d a m i a        s i ę      w s z y s t k i e        s t r o n y, że, pismem z dnia 24 maja 2021 r., znak: GKOŚ.6220.26.2020.47 Wójt Gminy Białogard wezwał Wnioskodawcę do złożenia uzupełnienia do ujednoliconej kart informacyjnej przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – działka nr 395 obr. Rościno w związku z otrzymanym wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 17 maja  2021 r., znak: WST-K.4220.264.2020.JC.9.

Opublikowano 2021-05-26

 


Wójt Gminy Białogard zawiadamia strony postępowania, o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie pięciu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – działka nr 393/2, m. Leśniki, obr. Pustkowo, gmina Białogard.

Opublikowano 2021-05-20
 


Zawiadamiam że, postępowanie odwoławczE od decyzji Regionalnej Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2019 r. znak: WST-K.4210.2.2017.BM.44, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pod nazwą: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg- Białogard", nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. 

Opublikowano 2021-05-20


Wójt Gminy Białogard zawiadamia strony postępowania, że: na wniosek z dnia 16 kwietnia 2021 r. złożony przez PV 1 Solar Sp. z o. o., ul. Ks. Bolesława Domańskiego 3/2, 71-312 Szczecin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW  na działkach nr 275 i 276 w obrębie Dębczyno, gm. Białogard.

Opublikowano 2021-05-18


Zawiadamia się że skargę na decyzję samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie nr SKO.4170.2688.2020 z dnia 15 lutego 2021 r., wraz z odpowiedzią na skargę wniesiono do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Przedmiotową decyzją Kolegium po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Białogard z dnia 2 października  2020 r., znak GKOŚ.6220.5.6.2015 w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Kamosowo w gminie Białogard, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą", utrzymało zaskarżoną decyzję organu I instancji w mocy.   

Opublikowano 2021-04-30


z a w i a d a m i a        s i ę      w s z y s t k i e        s t r o n y, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ” Budowie trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – działka nr 395 obr. Rościno”,  na wezwanie organu opiniującego - pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 15 lutego 2021 r., nr WST-K.4220.264.2020.JC.7. w sprawie złożenia nowej ujednoliconej karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia, w dniu 20 kwietnia 2021 r. pismem nr GKOŚ.6220.26.2020.41 zostały przesłane organowi oraz pozostałym organom opiniującym dokumenty otrzymane od Inwestora  PROJEKT & OPTYK, Pana Grzegorza Nowaka, Osiedle Parkowe 4, 66-470 Kostrzyń nad Odrą.

Opublikowano 2021-04-23


WÓJTA GMINY BIAŁOGARD  z a w i a d a m i a        s i ę      w s z y s t k i e        s t r o n y, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ”Budowie pięciu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – działka nr 393/2, m. Leśniki, obr. Pustkowo, gmina Białogard”,  na wezwanie organu opiniującego - pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 19 lutego 2021 r., nr WST -K.4220.249.2020.AW.7 w sprawie przedłożenia ujednoliconej karty informacyjnej przedsięwzięcia, w dniu 20 kwietnia 2021 r. pismem nr GKOŚ.6220.27.2020.39 zostały przesłane organom opiniującym dokumenty otrzymane od Inwestora  PROJEKT & OPTYK, Pana Grzegorza Nowaka, Osiedle Parkowe 4, 66-470 Kostrzyń nad Odrą

Opublikowano 2021-04-23


Wójt Gminy zawiadamia strony post: że, pismem z dnia 29 marca 2021 r., znak: GKOŚ.6220.2.2021.8 Wójt Gminy Białogard, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentów o informację niezbędne do dokonania oceny przedsięwzięcia pod kątem jego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 187 i 188, obręb Lulewice, gmina Białogard" w związku z otrzymanym wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 17 marca 2021 r. , znak :WST-K.4220.81.2021.AW. 

Opublikowano 2021-04-01


Wójt Gminy zawiadamia strony post: że, pismem z dnia 19 marca 2021 r., znak: GKOŚ.6220.3.2021.9 Wójt Gminy Białogard, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków i niejasności w karcie informacyjnej przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku byłej DK6 - Białogard (Trasa Stary Kolejowy Szlak)"na działkach ewid. – zgodnie z wykazem działek załączonym do wniosku w związku z otrzymanym wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 16 marca 2021 r., znak: WST-K.4220.75.2021.MCD.

Opublikowano 2021-03-31

 


 


WÓJT GMINY BIAŁOGARD z a w i a d a m i a        s i ę      w s z y s t k i e        s t r o n y,  o wydanej w dniu 19 marca 2021 r. nr GKOŚ.6220.25.2020.39 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie dwóch farm fotowoltaicznych
o mocy do 1 MW każda wrazz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - działka nr 322 obr. Rościno”.

Opublikowano 2021-03-23

 

WÓJT GMINY BIAŁOGARD z a w i a d a m i a     w s z y s t k i e        s t r o n y, że, pismem z dnia 26 lutego 2021 r., znak: GKOŚ.6220.27.2020.35 Wójt Gminy Białogard, wezwał Wnioskodawcę do przedłożenia ujednoliconej karty informacyjnej przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pięciu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – działka nr 393/2, m. Leśniki, obr. Pustkowo, gmina Białogard w związku z otrzymanym wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 19 lutego 2021 r., znak: WST-K.4220.249.2020.AW.7.

Opublikowano 2021-03-08


WÓJTA GMINY BIAŁOGARD z a w i a d a m i a        s i ę      w s z y s t k i e        s t r o n y, że, pismem z dnia 26 lutego 2021 r., znak: GKOŚ.6220.26.2020.35Wójt Gminy Białogard wezwał Wnioskodawcę do złożenia ujednoliconej karty informacyjnej przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – działka nr 395 obr. Rościno w związku z otrzymanym wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 15 lutego 2021 r., znak: WST-K.4220.264.2020.JC.7.

Opublikowano 2021-03-08


WÓJTA GMINY BIAŁOGARD zawiadamiam strony, o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:budowie dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - działka nr 322 obr. Rościno”.

Opublikowano 2021-03-08


WÓJTA GMINY BIAŁOGAR z a w i a d a m i a        s i ę      w s z y s t k i e        s t r o n y, że, pismem z dnia 26 lutego 2021 r., znak: GKOŚ.6220.26.2020.35 Wójt Gminy Białogard wezwał Wnioskodawcę do złożenia ujednoliconej karty informacyjnej przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – działka nr 395 obr. Rościnow związku z otrzymanym wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 15 lutego 2021 r., znak: WST-K.4220.264.2020.JC.7.

Opublikowano 2021-03-08


WÓJTA GMINY BIAŁOGARD zawiadamia się wszystkie strony, że na wniosek nr 2021/W/0244/011/ŁŁ z dnia 08 lutego 2021 r.  Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ul. Szczecińska 31 75-122 Koszalin, złożony w dniu 15 lutego 2021 r. przez pełnomocnika Jarosława Matuszaka - Pracownia projektowa PROJBUD ul. Poznańska 36 88-100 Inowrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku byłej DK6 - Białogard (Trasa Stary Kolejowy Szlak)"na działkach ewid. – zgodnie z wykazem działek załączonym do wniosku.

Opublikowano 2021-03-08


Wójt Gminy Białogard z a w i a d a m i a      w s z y s t k i e        s t r o n y postępowania oraz społeczeństwo o wydanej w dniu 15 lutego 2021 r. nr GKOŚ.6220.20.2020.35 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 78 MW wrazz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Redlino, w gminie Białogard, powiat białogardzki, województwo zachodniopomorskie”

Opublikowano 2021-02-16


Wójt Gminy Białogard z a w i a d a m i a      w s z y s t k i e        s t r o n y, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – działka nr 395 obr. Rościno”, na wezwanie organu opiniującego - pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie  z dnia 15 grudnia 2020 r., nr WST-K.4220.264.2020.JC.5.w sprawie złożenia wyjaśnień i uzupełnienia karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia, w dniu 04 lutego 2021 r. pismem nr GKOŚ.6220.26.2020.29 zostały przesłane organowi oraz pozostałym organom opiniującym  dokumenty otrzymane od Inwestora PROJEKT & OPTYK, Pana Grzegorza Nowaka, Osiedle Parkowe 4, 66-470 Kostrzyń nad Odrą.

Opublikowano 2021-02-05


Wójt Gminy Białogard z a w i a d a m i a   w s z y s t k i e        s t r o n y, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ”Budowie pięciu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz  z niezbędną infrastrukturątowarzyszącą – działka nr 393/2, m. Leśniki, obr. Pustkowo, gmina Białogard”,  na wezwanie organu opiniującego - pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 15 grudnia 2020 r., w sprawie uzupełnienia i złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia, w dniu 04 luty 2021 r. pismem nr GKOŚ.6220.27.2020.30 zostały przesłane organom opiniującym dokumenty otrzymane od Inwestora  PROJEKT & OPTYK, Pana Grzegorza Nowaka, Osiedle Parkowe 4, 66-470 Kostrzyń nad Odrą. 

Opublikowano 2021-02-05


Wójt Gminy Białogard wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – działka nr 322 obr. Rościno, uniemożliwiających zajęcie stanowiska i wydanie opinii przez organ opiniujący zgodnie z pismem Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych  w Koszalinie z dnia 15 grudnia 2020 r., znak: WST-K.4220.250.2020.JC.5.

Opublikowano 2021-02-05


Wójt Gminy Białogard z a w i a d a m i a  w s z y s t k i e  s t r o n y, o wydanej w dniu 02 lutego 2021 r. nr GKOŚ.6220.34.2020.17 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : „ Przebudowie i budowie drogi gminnej na odcinku Dargikowo – Pomianowo na działkach 326 w obrębie 0028 Pomianowo oraz 77/4, 284, 288, 311, 344/3, 357/1, 372, 414 w obrębie 0029 Dargikowo w miejscowości Dargikowo do m. Pomianowo”,

Opublikowano 2021-02-04


Wójt Gminy Białogard zawiadamia strony o wydanej w dniu 13 stycznia 2021 r. nr. GKOŚ.6220.22.2020.30 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na: '' Budowie farmy elektrowni wiatrowej '' Rzyszczewo'' o łącznej mocy do 24MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV,  sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Białogard, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Rzyszczewo i Byszyno'' w postępowaniu o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 05.07.2012r. znak: PR MJ 7624/7/13/2010/2011/2012.

Opublikowano 2021-01-26


 

Wójt Gminy zawiadamia strony post: o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Przebudowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 78 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Redlino, w gminie Białogard, powiat białogardzki, województwo zachodniopomorskie".

Opublikowano 2021-01-12

 

Wójt Gminy zawiadamia strony post: o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Przebudowie i budowie drogi gminnej na odcinku Dargikowo - Pomianowo n działkach 326 w obrębie 0028 Pomianowo oraz 77/4, 284, 288, 311, 334/3, 357, 372, 414 w obrębie 0029 Dargikowo w miejscowości Dargikowo do m. Pomianowo.

Wywieszono 2021-01-07
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Brzęczek Paweł
(2021-01-12 07:59:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2021-09-28 10:19:41)