Uchwały z 2015 roku

Uchwała Nr IV/18/15 Rady Gminy Białogard z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białogard na rok 2015 PLIK1-UCHWAŁA | PLIK2-ZAŁĄCZNIK | PLIK3-ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr IV/19/15 Rady Gminy Białogard z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białogard na lata 2015- 2028 PLIK1-UCHWAŁA | PLIK2-ZAŁĄCZNIK | PLIK3-ZAŁĄCZNIK | PLIK4-ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy Białogard z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Białogard na 2015 rok PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Gminy Białogard z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Białogard na 2015 rok PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr IV/22/15 Rady Gminy Białogard z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białogard na 2015 rok PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Białogard z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Ramowego Planu Pracy Rady Gminy Białogard na 2015 rok PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Białogard z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PLIK1-UCHWAŁA | PLIK2-ZAŁĄCZNIK | PLIK3-ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr V/25/15 Rady Gminy Białogard z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białogard na lata 2015- 2028 PLIK1-UCHWAŁA | PLIK2-ZAŁĄCZNIK | PLIK3-ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Białogard z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr V/27/15 Rady Gminy Białogard z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białogard PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr V/28/15 Rady Gminy Białogard z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Białogard z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Białogard z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Białogard do projektu „Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Białogard z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Białogard PLIK1-UCHWAŁA | PLIK2-ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr VI/32/15 Rady Gminy Białogard z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Białogard PLIK1-UCHWAŁA | PLIK2-ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr VII/33/15 Rady Gminy Białogard z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PLIK1-UCHWAŁA | PLIK2-ZAŁĄCZNIK | PLIK3-ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr VII/34/15 Rady Gminy Białogard z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białogard na lata 2015- 2028 PLIK1-UCHWAŁA | PLIK2-ZAŁĄCZNIK | PLIK3-ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr VII/35/15 Rady Gminy Białogard z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016  PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr VII/36/15 Rady Gminy Białogard z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015 PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr VII/37/15 Rady Gminy Białogard z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na 2015 rok planu wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr VII/38/15 Rady Gminy Białogard z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji Białogard PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr VII/39/15 Rady Gminy Białogard z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białogard na rok 2015 PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr VII/40/15 Rady Gminy Białogard z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz  nieruchomości niezabudowanej  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego PLIK1-UCHWAŁA | PLIK2-ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr VII/41/15 Rady Gminy Białogard z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy Rodzinie w Gminie Białogard na lata 2015 - 2020 PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr VIII/42/15 Rady Gminy Białogard z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Białogardzkiego PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr VIII/43/15 Rady Gminy Białogard z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PLIK1-UCHWAŁA | PLIK2-ZAŁĄCZNIK | PLIK3-ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr VIII/44/15 Rady Gminy Białogard z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białogard na lata 2015- 2028 PLIK1-UCHWAŁA | PLIK2-ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr IX/45/15 Rady Gminy Białogard z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PLIK1-UCHWAŁA | PLIK2-ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr IX/46/15 Rady Gminy Białogard z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białogard na lata 2015- 2028 PLIK1-UCHWAŁA | PLIK2-ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr IX/47/15 Rady Gminy Białogard z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Miasta i Gminy Karlino PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr IX/48/15 Rady Gminy Białogard z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białogard” PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr IX/49/15 Rady Gminy Białogard z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Białogard w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" w okresie programowania 2014-2020 PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr IX/50/15 Rady Gminy Białogard z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w miejscowościach Białogórzyno, Byszyno, Podwilcze PLIK1-UCHWAŁA | PLIK2-ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr IX/51/15 Rady Gminy Białogard z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych położonych na terenie Gminy Białogard PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr IX/52/15 Rady Gminy Białogard z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie odwołania skarbnika Gminy Białogard PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr IX/53/15 Rady Gminy Białogard z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie powołania skarbnika Gminy Białogard PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr X/54/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr X/55/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr X/56/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PLIK1-UCHWAŁA | PLIK2-ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białogard na lata 2015- 2028 PLIK1-UCHWAŁA | PLIK2-ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr X/58/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przekazania mienia komunalnego Sołectwu Pękanino PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr X/59/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie sprawie zgody na użyczenia nieruchomości dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomianowie PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr X/60/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa działek gruntów, z przeznaczeniem na realizację celów publicznych PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr X/62/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego i prawie własności PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr X/63/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego i prawie własności PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PLIK1-UCHWAŁA | PLIK2-ZAŁĄCZNIK | PLIK3-ZAŁĄCZNIK,

Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białogard na łata 2015- 2028 PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Białogard oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie nieruchomości w drodze bezprzetargowej PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa działek gruntów, z przeznaczeniem na realizację celów publicznych PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przekazania mienia komunalnego Sołectwu Rzyszczewo PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji Karlino PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji Tychowo PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie odwołania delegata do Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno Gospodarczych PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno Gospodarczych PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PLIK1-UCHWAŁA | PLIK2-ZAŁĄCZNIK | PLIK3-ZAŁĄCZNIK | PLIK4-ZAŁĄCZNIK | PLIK5-ZAŁĄCZNIK,

Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 29 września 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 29 września 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 29 września 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XIV/87/15 Rady Gminy Białogard z dnia 28 października 2015 r. w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Białogard PLIK1-UCHWAŁA | PLIK2-ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr XIV/88/15 Rady Gminy Białogard z dnia 28 października 2015 r. w sprawie w budżecie gminy na 2015 rok PLIK1-UCHWAŁA | PLIK2-ZAŁĄCZNIK | PLIK3-ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr XIV/89/15 Rady Gminy Białogard z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie służebności i wykreślenie tego ograniczonego prawa rzeczowego z księgi wieczystej PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XIV/90/15 Rady Gminy Białogard z dnia 28 października 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 132/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Pękanino PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XIV/91/15 Rady Gminy Białogard z dnia 28 października 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr 14/1 i 15/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Redlino PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XIV/92/15 Rady Gminy Białogard z dnia 28 października 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 408/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Byszyno PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XIV/93/15 Rady Gminy Białogard z dnia 28 października 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 140/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Podwilcze PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XIV/94/15 Rady Gminy Białogard z dnia 28 października 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 77/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Dargikowo PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XIV/95/15 Rady Gminy Białogard z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/118/04 Rady Gminy Białogard z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Białogard i udzielania bonifikat od ceny sprzedaży PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XIV/96/15 Rady Gminy Białogard z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016 - 2019 PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XV/97/15 Rady Gminy Białogard z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie świadczenia przez Gminę Białogard działalności w zakresie telekomunikacji PLIK1-UCHWAŁA,

Uchwała Nr XVI/98/15 Rady Gminy Białogard z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PLIK1-UCHWAŁA | PLIK2-ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr XVI/99/15 Rady Gminy Białogard z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy  Gminy Białogard  z Organizacjami Pozarządowymi  na rok 2016 PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr XVI/100/15 Rady Gminy Białogard z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/105/03 Rady Gminy Białogard z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie” PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr XVI/101/15 Rady Gminy Białogard z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr XVI/102/15 Rady Gminy Białogard z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr XVI/103/15 Rady Gminy Białogard z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy podatkowych PLIK1-UCHWAŁA
1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości ( IN- 1), której wzór stanowi załącznik Nr 1.
2. Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1), której wzór stanowi załącznik nr 2,
3. Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1), której wzór stanowi załącznik nr 3,
4. Deklaracja na podatek rolny (DR-1), której zwór stanowi załącznik nr 4,
5. Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1), której wzór stanowi załącznik Nr 5,
6. Deklaracja  na  podatek leśny  (DL-1), której wzór stanowi załącznik Nr 6.

Uchwała Nr XVI/104/15 Rady Gminy Białogard z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białogard, zrealizowanego na podstawie umowy z dn. 23.02.2015 r. współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, nr  wniosku: 2/POIiŚ/9.3/2013/NFOŚiGW/287 PLIK1-UCHWAŁA | załącznik

Uchwała Nr XVII/105/15 Rady Gminy Białogard z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie określenia dopłat do cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych w Gminie Białogard PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr XVIII/106/15 Rady Gminy Białogard z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Białogard w Mieleńskiej Lokalnej Grupie Rybackiej w okresie programowania 2014–2020 PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr  grudnia 2015 r. w sprawie  PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr XIX/108/15 Rady Gminy Białogard z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie obsługi finansowej  jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Białogard PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr XIX/109/15 Rady Gminy Białogard z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr XIX/110/15 Rady Gminy Białogard z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 335/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Białogórzyno PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr XIX/111/15 Rady Gminy Białogard z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Stanominie PLIK1-UCHWAŁA

Uchwała Nr XIX/112/15 Rady Gminy Białogard z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie likwidacji Straży Gminnej w gminie Białogard PLIK1-UCHWAŁA

 

Wytworzył:
Joanna Czupreta
(2015-02-06)
Udostępnił:
Świder Adam
(2015-02-06 09:31:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Świder Adam
(2016-04-13 10:21:28)