Kompetencje

Do  właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

1. uchwalanie statutu gminy;

2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego
    działalności;

3. powoływanie i odwoływanie na wniosek wójta skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu;

4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w
    sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu;

5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych
    planów zagospodarowania przestrzennego;

6. uchwalanie programów gospodarczych;

7. przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

8. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania
    oraz przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;

9. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;

10. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu
      dotyczących :

a)  zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania 
     lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy
     szczególne nie  stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku gdy po
     umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest
     ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad, wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za
     zgodą rady gminy,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania  maksymalnej wysokości pożyczek, kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w
    roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną
    corocznie przez radę gminy,

f) tworzenia i przystępowanie do spółek i spółdzielni  oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji  przez wójta,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek
    organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta  w roku budżetowym,

11. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania;

12. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań od jednostek samorządu terytorialnego i administracji
      rządowej na podstawie zawartych porozumień;

13. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego
      majątku;

14. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz
      przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;

15. podejmowanie uchwał w sprawie herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg
      wewnętrznych, a także wznoszenia pomników;

16. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;

17. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania  stypendiów dla uczniów i studentów;

18. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Wytworzył:
(2013-03-01)
Udostępnił:
Świder Adam
(2013-03-01 07:12:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Świder Adam
(2017-11-14 12:40:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki