Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Białogard w drodze bezprzetargowej

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Białogard w drodze bezprzetargowej

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wykup lokalu, nieruchomości zabudowanej, nieruchomości niezabudowanej lub udziału w nieruchomości z podaniem numeru ewidencyjnego i powierzchni nieruchomości.

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Białogard ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard, pokój nr 16 – Sekretariat.

 

Sprawę załatwia:
Stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,

pokój nr 10, telefon  94 312 44 03.
 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy wynosi około od 6 do 12 miesięcy, jednakże w sprawach skomplikowanych termin ten może ulec przedłużeniu. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Postępowanie wszczyna się na wniosek zainteresowanych. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii Komisji Rady Gminy Białogard oraz innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, dokonywana jest wycena. Rada Gminy Białogard podejmuje stosowną uchwałę. Wójt Gminy Białogard wydaje zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz niniejszy wywieszany jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Białogard, a także zamieszczany jest na stronach internetowych Urzędu Gminy Białogard (http://ug.bialogard.ibip.pl/public/). Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu ogłasza się w prasie lokalnej. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu), przeprowadzane  są z nabywcą rokowania. Następnie zawierana jest umowa notarialna.

 

Opłaty :
1. Od wniosku nie pobiera się opłaty.

2. Cena nieruchomości, którą uiścić należy nie później niż do dnia zawarcia umowy – aktu notarialnego. Istnieje możliwość rozłożenia ceny nieruchomości na raty  zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r., poz. 344 ze zm. ).

3. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.Tryb odwoławczy :
Nie przewiduje się trybu odwoławczego,
gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Uwagi:

W sprawach indywidualnych szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Gminy Białogard, pokój nr 10.
 

Podstawa prawna :
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.)

Obowiązek informacyjny

 

Wytworzył:
Anna Michaliszyn
(2013-08-01)
Udostępnił:
Świder Adam
(2013-08-01 13:51:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Stolarek
(2024-02-01 11:14:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki