Podstawowe zadania Gminy

Podstawowe zadania Gminy:

 

 • zagospodarowanie przestrzenne,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • ochrona środowiska i przyrody,
 • gospodarka wodna,
 • gminne drogi, ulice, mosty, place, organizacja ruchu drogowego,
 • zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczyszczanie ścieków, usuwanie nieczystości stałych,
 • utrzymanie czystości i porządku w gminie,
 • zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz,
 • ochrona zdrowia,
 • pomoc społeczna,
 • budownictwo mieszkaniowe,
 • edukacja publiczna,
 • działalność kulturalna,
 • sport i turystyka,
 • targowiska,
 • zieleń i zadrzewienia,
 • utrzymanie cmentarzy gminnych,
 • porządek publiczny, bezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa,
 • utrzymanie obiektów użyteczności publicznej,
 • polityka prorodzinna, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej,medycznej i prawnej,
 • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,
 • promocja gminy,
 • współpraca z organami pozarządowymi,
 • współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Wytworzył:
(2003-07-04)
Udostępnił:
Lipiński Michał
(2003-07-04 11:05:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Świder Adam
(2017-11-14 12:39:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki