Skarbnik Gminy Białogard

Skarbnikiem Gminy Białogard jest Pani Izabela Czaplejewska

skarbnik Gminy Białogard

Telefon służbowy:  94 312 04 53

1.Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Gminy i wykonuje zadania w zakresie realizacji
gospodarki finansowej Gminy.

2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów budżetu Gminy, wieloletniej prognozy finansowej, oraz sprawozdawczości finansowej z wykonania tych dokumentów,

2) prowadzenie gospodarki finansowej i księgowości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi Gminy, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz zapewnienie wykonywania kontroli zarządczej w tym zakresie w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy,

4) dokonywanie kontrasygnaty oświadczeń woli powodujących powstanie zobowiązań finansowych,

5) nadzorowanie prawidłowości opracowywania projektów uchwał Rady Gminy dotyczących wykonywania budżetu Gminy oraz przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości oraz monitoruje ich realizację,

6) udziela upoważnienia do dokonywania kontrasygnaty i powierzenia zastępstwa w zakresie realizacji zadań w czasie nieobecności Skarbnika,

7) nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych otrzymanych z Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych i zagranicznych zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi procedurami,

8) nadzór nad organizacją i przebiegiem prac związanych z prowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji zgodnie z ustawą o rachunkowości,

9) nadzór nad realizacją zadań w zakresie terminowego ustalania należności Gminy oraz ich wpływu do budżetu, a także dochodzenia i egzekucji zaległości w celu niedopuszczenia do przedawnienia tych należności,

10) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej
w podległych komórkach organizacyjnych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy,

3. Skarbnik wykonuje inne zadania powierzone przez Wójta w drodze zarządzeń bądź innych pełnomocnictw i upoważnień.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Brzęczek Paweł
(2024-01-24 19:20:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2024-01-29 06:21:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki