☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Białogard

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Działalność Gospodarcza.

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Baza przedsiębiorców w CEIDG

   Z dniem 01.01.2012 r. Gminna Ewidencja Działalności Gospodarczej przestała istnieć,  zastąpiła ją Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), którą prowadzi w systemie teleinformatycznym Minister Gospodarki.

   Do zadań CEIDG należy, m.in. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i udostępnianie informacji o przedsiębiorcach. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne, każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

   Wszystkie informacje dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) oraz podejmowania działalności gospodarczej znajdują się na stronie internetowej:

www.ceidg.gov.pl

Forma załatwienia

  Wniosek o wpis do CEIDG (wpis/zmiana/zawieszenie/wznowienie/wykreślenie działalności) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorca składa w wybranym przez siebie Urzędzie Gminy osobiście albo wysyła listem poleconym, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i do urzędu skarbowego.

Miejsce, zakres, tryb załatwiania.
Sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej  - pokój nr 17 - II piętro Urząd Gminy Białogard ul Wileńska 8, 78 - 200 Białogard.

Zakres załatwianych spraw obejmuje:
- dokonywanie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- dokonywanie zmian we wpisie do CEIDG,
- zawieszanie działalności gospodarczej,
- wznawianie działalności gospodarczej,
- wykreślanie wpisu do CEIDG,
- udzielanie informacji o przedsiębiorcach z gminnej ewidencji działalności  gospodarczej istniejącej przed CEIDG, którzy zakończyli swoją działalność przed  dniem 1 lipca 2011 r.
 

   Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, za pokwitowaniem potwierdza przyjęcie wniosku, przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje podpisem osobistym,
o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. W przypadku, gdy złożony wniosek okaże się niepoprawny, organ gminy wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia lub skorygowania.

 

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o wpis do CEIDG-1 (formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl lub w Urzędzie Gminy Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard);
2. dowód tożsamości – do wglądu;
3. w przypadku załatwienia sprawy za pośrednictwem pełnomocnika, pełnomocnictwo upoważniające do złożenia wniosku;

Uwaga: wniosek przesłany listem poleconym powinien być opatrzony notarialnym poświadczeniem podpisu wnioskodawcy.

Wniosek i Instrukcja wypełnienia wniosku dostępne pod linkiem

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

Opłaty:
1. wniosek o wpis do CEIDG nie podlega opłacie skarbowej;
2. w przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika:
- małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice), rodzeństwa – pełnomocnictwo nie podlega opłacie,
- w innych przypadkach opłata skarbowa wynosi 17 zł.
Opłatę można uregulować:
- na konto Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Białogardzie  nr konta:

02 8562 0007 0000 0677 2000 0430

 

Tryb odwoławczy

   Od czynności organu gminy związanych z przyjęciem wniosku nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym - dokonującym wpisu do CEIDG jest Minister Gospodarki.

Podstawa prawna
- ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2022, poz. 541 t.j.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 , poz. 2142 ze zm.).
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2023, poz. 221 t.j.).

 

Dodatkowe informacje

1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników może zawiesić działalność    gospodarczą na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji
o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub od dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o:
  1) zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG;
  2) wykreślenie wpisu - w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

4. Nie wydaje się zaświadczeń przedsiębiorcom figurującym w CEIDG. Zaświadczenia w formie papierowej są wydawane jedynie na żądanie przedsiębiorców, którzy zakończyli swoją działalność gospodarczą przed 1 lipca 2011r.

 

Wytworzył:
Beata Piścio
(2013-08-01)
Udostępnił:
Świder Adam
(2013-08-01 09:21:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2023-03-27 18:16:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 809147