Działalność Gospodarcza.

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

Baza przedsiębiorców w CEIDG
Z dniem 01.01.2012 r. Gminna Ewidencja Działalności Gospodarczej przestała istnieć, zastąpiła ją
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), którą prowadzi
w systemie teleinformatycznym Minister Gospodarki.
Do zadań CEIDG należy, m.in. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi
i udostępnianie informacji o przedsiębiorcach. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są
jawne, każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. Zaświadczenia
o wpisie w CEIDG mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej
CEIDG.
Wszystkie informacje dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w
skrócie CEIDG) oraz podejmowania działalności gospodarczej znajdują się na stronie internetowej:
www.ceidg.gov.pl 

Forma załatwienia
Wniosek o wpis do CEIDG (wpis/zmiana/zawieszenie/wznowienie/wykreślenie działalności) do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorca składa w wybranym
przez siebie Urzędzie Gminy osobiście albo wysyła listem poleconym, po uprzednim poświadczeniu
własnoręczności podpisu przez notariusza. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do
ZUS/KRUS, GUS i do urzędu skarbowego.
Miejsce, zakres, tryb załatwiania.
Sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej - pokój nr 17 - II piętro Urząd Gminy
Białogard ul Wileńska 8, 78 - 200 Białogard.

Zakres załatwianych spraw obejmuje:
- dokonywanie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- dokonywanie zmian we wpisie do CEIDG,
- zawieszanie działalności gospodarczej,
- wznawianie działalności gospodarczej,
- wykreślanie wpisu do CEIDG,
- udzielanie informacji o przedsiębiorcach z gminnej ewidencji działalności gospodarczej
istniejącej przed CEIDG, którzy zakończyli swoją działalność przed dniem 1 lipca 2011 r.
Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, za pokwitowaniem
potwierdza przyjęcie wniosku, przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje
go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy
zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo podpisuje podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje podpisem osobistym,
o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo podpisuje w inny sposób akceptowany
przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz
czasu jego przesłania i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego
otrzymania. W przypadku, gdy złożony wniosek okaże się niepoprawny, organ gminy wzywa
przedsiębiorcę do jego uzupełnienia lub skorygowania.

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o wpis do CEIDG-1 (formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej
www.ceidg.gov.pl lub w Urzędzie Gminy Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard);
2. dowód tożsamości – do wglądu;
3. w przypadku załatwienia sprawy za pośrednictwem pełnomocnika, pełnomocnictwo
upoważniające do złożenia wniosku;
Uwaga: wniosek przesłany listem poleconym powinien być opatrzony notarialnym
poświadczeniem podpisu wnioskodawcy.
Wniosek i Instrukcja wypełnienia wniosku dostępne pod linkiem
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

Opłaty:
1. wniosek o wpis do CEIDG nie podlega opłacie skarbowej;
2. w przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika:
- małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice), rodzeństwa – pełnomocnictwo nie
podlega opłacie,
- w innych przypadkach opłata skarbowa wynosi 17 zł.
Opłatę można uregulować:
- na konto Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Białogardzie nr konta:
02 8562 0007 0000 0677 2000 0430


Tryb odwoławczy
Od czynności organu gminy związanych z przyjęciem wniosku nie przysługują środki
odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym - dokonującym wpisu do CEIDG jest Minister
Gospodarki.
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2022, poz. 541 t.j.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 , poz. 2111 t.j..).
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2023, poz. 221 ze zm.).

Dodatkowe informacje
1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników może zawiesić działalność gospodarczą na okres
od 30 dni do 24 miesięcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się
od dnia wskazanego we wniosku o wpis o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie
wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji
o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub od dnia wskazanego w tym wniosku,
który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.
3. Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o:
1) zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG;
2) wykreślenie wpisu - w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności
gospodarczej.
4. Nie wydaje się zaświadczeń przedsiębiorcom figurującym w CEIDG. Zaświadczenia w formie
papierowej są wydawane jedynie na żądanie przedsiębiorców, którzy zakończyli swoją działalność
gospodarczą przed 1 lipca 2011r.

 

Wytworzył:
Beata Piścio
(2013-08-01)
Udostępnił:
Świder Adam
(2013-08-01 09:21:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2023-12-07 14:31:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki