☰ Menu
Urząd Gminy Białogard
Herb Urząd Gminy Białogard

Środa 11.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Białogard w drodze przetargowej

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Białogard w drodze przetargowej

Wymagane dokumenty:
sprzedaż w drodze przetargu nie jest związana ze złożeniem wniosku; w przypadku przystąpienia do przetargu wymagane jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Białogard ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard, pokój nr 16 – Sekretariat.

Sprawę załatwia:
stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,
pokój nr 10, telefon  94 312 44 03.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. postępowanie w wyżej wymienionych sprawach wszczyna się z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych osób,
2. po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii Komisji Rady Gminy Białogard oraz innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej, w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, Wójt Gminy Białogard przeznacza nieruchomość do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Białogard, na sołeckich tablicach ogłoszeń w miejscowościach w których położone są przeznaczone do zbycia nieruchomości. Informację o wywieszeniu tego wykazu ogłasza się w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Białogard (http://ug.bialogard.ibip.pl/public/). Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Białogard, na sołeckich tablicach ogłoszeń w miejscowościach w których położone są przeznaczone do zbycia nieruchomości, informację o wywieszeniu tego wykazu ogłasza się w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Białogard (http://ug.bialogard.ibip.pl/public/).
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości i terminie.
4. Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości
5. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
6. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
7. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium a także pełnomocnictwo notarialne sporządzone przez firmę, bądź osobę fizyczną, którą reprezentuje.
8. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalonajako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Opłaty:
1. nabywca ponosi koszty wadium, notarialne i sądowe,
2. cena nieruchomości, którą uiścić należy nie później niż do dnia zawarcia umowy - aktu notarialnego.

Tryb odwoławczy:
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Białogard. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego. Wójt Gminy Białogard może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Wójt Gminy Białogard wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

Uwagi:
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Gminy Białogard, pokój nr 10.

Podstawa prawna :
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze  zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004, Nr 207, poz. 2108).

Wytworzył:
Iwona Grek - Wilczyńska
(2013-08-01)
Udostępnił:
Adam Świder
(2013-08-01 14:07:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Świder
(2015-01-12 07:40:56)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X