Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Białogard w drodze przetargowej

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Białogard w drodze przetargowej


Wymagane dokumenty:
Sprzedaż w drodze przetargu nie jest związana ze złożeniem wniosku. W przypadku przystąpienia do przetargu wymagane jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium.

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Białogard ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard, pokój nr 16 – Sekretariat.

 

Sprawę załatwia:
Stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,

pokój nr 10, telefon  94 312 44 03.

Termin i sposób załatwienia sprawy
1. Postępowanie w wyżej wymienionych sprawach wszczyna się z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych osób.

2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii Komisji Rady Gminy Białogard oraz innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej, w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, zleca się rzeczoznawcy majątkowemu wycenę nieruchomości. Rada Gminy Białogard podejmuje stosowna uchwałę. Wójt Gminy Białogard wydaje zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz niniejszy wywieszany jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Białogard,  a także zamieszczany jest na stronach internetowych Urzędu Gminy Białogard https://gmina-bialogard.pl/ - https://ug.bialogard.ibip.pl/public/. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu ogłasza się w prasie lokalnej. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni  przed wyznaczonym terminem przetargu. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Białogard, na sołeckich tablicach ogłoszeń w miejscowościach w których położone są przeznaczone do zbycia nieruchomości, a ponadto (w przypadkach wymaganych przepisami prawa )ogłasza się w prasie lokalnej.  Ogłoszenie o przetargu  także zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu Gminy Białogard

https://gmina-bialogard.pl/ https://ug.bialogard.ibip.pl/public/.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości i terminie.

4. Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości

5.  Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

6. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

7. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium a także pełnomocnictwo notarialne sporządzone przez firmę, bądź osobę fizyczną, którą reprezentuje.

8. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin zawarcia aktu notarialnego nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Opłaty:
1. Od wniosku nie pobiera się opłaty.

2. Nabywca ponosi koszty wadium, notarialne i sądowe.

3. Cena nieruchomości, którą uiścić należy nie później niż do dnia zawarcia umowy – aktu notarialnego.

 

Tryb odwoławczy:
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Białogard. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego. Wójt Gminy Białogard może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Wójt Gminy Białogard wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.


Uwagi:

W sprawach indywidualnych szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Gminy Białogard, pokój nr 10.

Podstawa prawna :
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze  zm.);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

Wytworzył:

Anna Michaliszyn

Obowiązek informacyjny

 

 

Wytworzył:
Iwona Grek - Wilczyńska
(2013-08-01)
Udostępnił:
Świder Adam
(2013-08-01 14:07:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Stolarek
(2024-02-01 11:15:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki