Mieszkaniowy zasób gminy

Informacja o posiedzeniach Społecznej Komisji Mieszkaniowej - najbliższy planowany termin posiedzenia: 07.02.2024 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.

Kontrolę społeczną trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białogard sprawuje Komisja Mieszkaniowa,
w składzie co najmniej pięciu członków, w tym Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie lub osoba przez niego wyznaczona, przedstawiciele Rady Gminy Białogard oraz pracownicy Urzędu Gminy Białogard. Członków Komisji powołuje i odwołuje zarządzeniem Wójt Gminy Białogard.

Komisja Mieszkaniowa, w szczególności:

1) opiniuje zgłaszane wnioski w sprawach lokalowych;

2) weryfikuje wnioski osób umieszczonych na listach pod względem spełnienia kryteriów określonych uchwałą „Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białogard”;

3) proponuje skreślenie z listy osoby, które nie spełniają kryteriów określonych ww. uchwałą;

4) przekazuje Wójtowi do zatwierdzenia projekty listy osób do zawarcia umów najmu lokali na czas nieoznaczony oraz na czas oznaczony.

Regulamin pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej (dok. do pobrania)

Uchwały Rady Gminy:

1) Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białogard na lata 2022-2026 (dok. do pobrania)

2) Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białogard (dok. do pobrania)

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-1.4131.126.2021.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06.05.2021 r. (dok. do pobrania)

Zarządzenia Wójta Gminy Białogard:

1) Zarządzenie nr 43a/2021 z dnia 30.06.2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku/aktualizacji wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Białogard (dok. do pobrania)

2) Zarządzenie nr 15/2017 z dnia 03.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia druku wniosku oraz aktualizacji wniosku o wynajem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy (dok. do pobrania)

Dokumenty do pobrania:

1)      Wzór wniosku/aktualizacji wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Białogard (dok. do pobrania)

2)      Oświadczenie o stanie majątkowym - wzór Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. (dok. do pobrania)

Przykładowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:
1)    zaświadczenia o dochodach brutto za okres ostatnich 3 miesięcy (dok. do pobrania),
2)    kopie decyzji o rencie, emeryturze, inne,
3)    kopie decyzji o świadczeniu rodzinnym,
4)    kopie decyzji o zasiłkach rodzinnych i dodatkach do zasiłków rodzinnych,
5)    kopie decyzji o świadczeniu pielęgnacyjnym oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
6)    kopie decyzji o świadczeniu z funduszu alimentacyjnego,
7)    kopie wyroków o zasądzonych  alimentach,
8)    oświadczenie o otrzymywanych alimentach dobrowolnych z ostatnich 3 miesięcy,
9)    kopie decyzji o zasiłkach.
Ponadto do wniosku należy dołączyć :
a)    wyrok o rozwodzie lub separacji - jeżeli wnioskodawca taki posiada.

 

2023.04.06

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Brzęczek Paweł
(2023-04-06 13:18:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Stolarek
(2024-02-01 11:37:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki