☰ Menu
Urząd Gminy Białogard
Herb Urząd Gminy Białogard

Środa 11.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców

Wymagane dokumenty:
wniosek o wykup lokalu mieszkalnego lub użytkowego.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Białogard ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard, pokój nr 16 – Sekretariat.

Sprawę załatwia:
stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,
pokój nr 10, telefon  94 312 44 03.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Termin załatwienia sprawy wynosi około 6 miesięcy, jednakże w sprawach skomplikowanych termin ten może ulec przedłużeniu. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.
Postępowanie wszczyna się na wniosek zainteresowanych. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii Komisji Rady Gminy Białogard oraz innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej, zleca się rzeczoznawcy majątkowemu wycenę nieruchomości lokalowej i wykonanie inwentaryzacji lokalu. Wójt Gminy Białogard wydaje zarządzenie o przeznaczeniu nieruchomości lokalowej do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Białogard. Informację o wywieszeniu wykazu ogłasza się w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Białogard (http://ug.bialogard.ibip.pl/public/). Po upływie terminu zamieszczenia wykazu prowadzone są z nabywcą rokowania. Następnie zawierana jest umowa notarialna.

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi stanowiących własność Gminy Białogard, zasady udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży.
 
1. Sprzedaży podlegają nieruchomości stanowiące własność Gminy Białogard.
2. Nabycie prawa własności nieruchomości odbywa się w formie bezprzetargowej, na wniosek dotychczasowego najemcy, złożony Wójtowi Gminy Białogard.
3. Wyceny nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, dokumentację geodezyjną niezbędną do sprzedaży, wznowienia i wskazania granic, podziału działki sporządza geodeta uprawniony na zlecenie Gminy Białogard. Gmina ponosi koszty związane z wyżej wymienionymi czynnościami.
4. Wójt Gminy Białogard jest upoważniony do stosowania bonifikaty w wysokości 95% ceny nabycia: lokalu mieszkalnego, nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.
5. Bonifikata ustalona w pkt 4 nie ma zastosowania do ceny gruntu.
6. Wójt może żądać zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 68 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
7. Przeniesienie prawa własności następuje na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego, w oparciu o protokół z rokowań - uzgodnień z najemcą, któremu przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
8. Cena nieruchomości, ustalona na podstawie niniejszych zasad podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży, chybaże nabywca złoży wniosek o rozłożenie ceny sprzedaży na raty.
9. W przypadku sprzedaży ratalnej strony mogą ustalić dowolny okres i termin spłaty rat, nie dłuższy niż 5 lat. Nabywca może dokonywać wpłat zaliczek na poczet rat, przy czym pierwsza rata nie może być niższa od 5% ceny nieruchomości. Oprocentowanie ustala się w wysokości 2% w stosunku rocznym od niespłaconej kwoty. Nieterminowa wpłata rat i oprocentowania powoduje naliczenie odsetek za zwłokę w wysokości obowiązujących odsetek ustawowych.
10. W przypadku dokonania jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości bonifikata wymieniona w pkt 4 ulega podwyższeniu o 1%.
11. Koszty sądowe i koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponoszą nabywcy.
12. Roszczenia Gminy Białogard z tytułu zapłaty ceny  sprzedaży podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu.
13. Nieruchomości mogą być sprzedawane także na rzecz kilku współnajemców jako przedmiot współwłasności.
14. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie mają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, przepisy wykonawcze do tej ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.   

Opłaty:
1) od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej;
2) nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem lokalu do sprzedaży tj.:
- koszty wyceny nieruchomości lokalowej w formie przedpłaty,
- koszty wypisu z ewidencji gruntów i budynków,
- koszty sporządzenia aktu notarialnego i koszty sądowe płatne w dniu spisania aktu notarialnego,
- cenę nabycia nieruchomości lokalowej, którą uiścić należy nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność – aktu notarialnego.

Tryb odwoławczy:
nie przewiduje się, gdyż czynności o charakterze cywilnoprawnym dochodzą do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Uwagi:
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Gminy Białogard, pokój nr 10.

Podstawa prawna :
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.),
- uchwała Nr XVI/118/04 Rady Gminy Białogard z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie zasad i trybu sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Białogard i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2004, Nr 65, poz. 1161)
- uchwała Nr XXXIII/200/09 Rady Gminy Białogard z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Białogard i udzielania bonifikat od ceny sprzedaży (Dz. U. województwa zachodniopomorskiego z 2009, Nr 43, poz. 1071)
 

Wytworzył:
Iwona Grek-Wilczyńska
(2013-08-01)
Udostępnił:
Adam Świder
(2013-08-01 14:05:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Świder
(2015-01-12 07:38:39)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X