☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Białogard

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców

 

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego lub użytkowego.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Białogard ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard, pokój nr 16 – Sekretariat.

Sprawę załatwia:
Stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,

pokój nr 10, telefon  94 312 44 03.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy wynosi około 6 do 12 miesięcy, jednakże w sprawach skomplikowanych termin ten może ulec przedłużeniu. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Postępowanie wszczyna się na wniosek zainteresowanych. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii Komisji Rady Gminy Białogard oraz innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej, zleca się rzeczoznawcy majątkowemu wycenę nieruchomości lokalowej wraz z wykonaniem inwentaryzacji lokalu. Wójt Gminy Białogard wydaje zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz niniejszy wywieszany jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Białogard, na sołeckich tablicach ogłoszeń w sołectwach na terenie, których położone są nieruchomości przeznaczone do zbycia,  a także zamieszczany jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Białogard (http://ug.bialogard.ibip.pl/public/). Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu ogłasza się w prasie lokalnej. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) prowadzone są z nabywcą rokowania. Następnie zawierana jest umowa notarialna.

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi stanowiących własność Gminy Białogard oraz zasady udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży.

1. Sprzedaży podlegają  nieruchomości stanowiące własność Gminy Białogard.

2. Nabycie prawa własności nieruchomości odbywa się w formie bezprzetargowej na wniosek dotychczasowego najemcy, złożony Wójtowi Gminy Białogard.

3. Wyceny nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, dokumentację geodezyjną niezbędną do sprzedaży, wznowienia i wskazania granic, podziału działki sporządza geodeta uprawniony na zlecenie Gminy Białogard, która ponosi koszty związane z wyżej wymienionymi czynnościami.

4. Wójt Gminy Białogard jest upoważniony do stosowania bonifikaty w wysokości 95% ceny nabycia: lokalu mieszkalnego, nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.

5. Wójt może  żądać zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 68 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6. Przeniesienie prawa własności następuje na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego, w oparciu o protokół z rokowań - uzgodnień z najemcą, któremu przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości. 

7. Cena nieruchomości, ustalona na podstawie niniejszych zasad podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że nabywca złoży wniosek o rozłożenie ceny sprzedaży na raty.

8. W przypadku sprzedaży ratalnej strony mogą ustalić dowolny okres i termin spłaty rat, nie dłuższy niż 5 lat. Nabywca może dokonywać wpłat zaliczek na poczet rat, przy czym pierwsza rata nie może być niższa od 5% ceny nieruchomości. Oprocentowanie ustala się w wysokości 2% w stosunku rocznym od niespłaconej kwoty. Nieterminowa wpłata rat i oprocentowania powoduje naliczenie odsetek za zwłokę w wysokości obowiązujących odsetek ustawowych.

10. W przypadku dokonania jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości bonifikata wymieniona w pkt 4 ulega podwyższeniu o 1%.

11. Koszty sądowe i koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

12. Roszczenia Gminy Białogard z tytułu zapłaty ceny  sprzedaży podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu.

13. Nieruchomości mogą być sprzedawane także na rzecz kilku współnajemców jako przedmiot współwłasności.

14. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie mają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, przepisy wykonawcze do tej ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.   

 

Opłaty:

1. Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

2. Cena nabycia nieruchomości lokalowej, którą uiścić należy nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność – aktu notarialnego.

3. Koszty notarialne i sądowe.

Tryb odwoławczy :
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.
 

Uwagi:

W sprawach indywidualnych szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Gminy Białogard, pokój nr 10.

Podstawa prawna :
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

- uchwała Nr XVI/118/04 Rady Gminy Białogard z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie zasad i trybu sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz udziałów w nieruchomościach  zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Białogard i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2004, Nr 65, poz. 1161);

- uchwała Nr XXXIII/200/09 Rady Gminy Białogard z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Białogard i udzielania bonifikat od ceny sprzedaży (Dz. Urz. województwa zachodniopomorskiego z 2009, Nr 43, poz. 1071);

 - uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany  uchwały Rady Gminy Białogard Nr XVI/118/04 z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Białogard i udzielania bonifikat od ceny sprzedaży (Dz. Urz. województwa zachodniopomorskiego z 2015, poz. 5083).

Wytworzył:

Anna Michaliszyn

Obowiązek informacyjny

Wytworzył:
Iwona Grek-Wilczyńska
(2013-08-01)
Udostępnił:
Świder Adam
(2013-08-01 14:05:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2021-11-19 10:52:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 809147