Sekretarz Gminy Białogard - Informacje

 

Sekretarzem Gminy Białogard jest Pani Alicja Kubiś

sekretarz Gminy Białogard

 

Telefon służbowy: 94 312 06 94

1. Sekretarz wykonuje zadania w zakresie zapewnienia sprawnego działania Urzędu,

w szczególności w zakresie koordynacji działań oraz przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz inne zadania powierzone przez Wójta.

2. Sekretarz Wykonuje czynności związane z kierowaniem pracą Urzędu w czasie
nieobecności Wójta, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji
Wójta oraz prowadzi sprawy Gminy powierzone przez Wójta.
3. Przy wykonywaniu swoich kompetencji i zadań Sekretarz działa w granicach określonych
imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Wójta.
4. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) nadzór nad zapewnieniem warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego
funkcjonowania Urzędu;
2) realizacja zadań Urzędu oraz stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
3) organizowanie i planowanie pracy Urzędu, nadzór nad jego działalnością
z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę interesantów, sprawny obieg
dokumentów oraz załatwianie skarg i wniosków;
4) wdrażanie nowoczesnych metod organizacji;
5) ustalanie i monitorowanie realizacji procedur kontroli wewnętrznej Urzędu,
w szczególności w zakresie:
a) przestrzegania zasad terminowości i zgodności z prawem postępowania
administracyjnego,
b) przestrzegania regulaminów, zarządzeń oraz poleceń służbowych,
c) realizacji wniosków z kontroli wewnętrznych oraz kontroli zewnętrznych;
6) nadzór nad przygotowaniem i zapewnieniem obsługi pracy Wójta;
7) nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych;
8) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady oraz ich realizacją;
9) nadzór nad racjonalnym gospodarowaniem środkami rzeczowymi Urzędu;

10) przyjmowanie ustnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy;
11) nadzór nad prowadzoną w Urzędzie działalnością archiwalną;
12) zapewnienie prawidłowego przebiegu wyborów organów jednostek samorządu
terytorialnego, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów Prezydenta RP, wyborów do
Parlamentu Europejskiego oraz referendów ogólnokrajowych i lokalnych;
13) nadzór nad udzielaniem informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej.

Wytworzył:
Adam Świder
(2017-11-14)
Udostępnił:
Świder Adam
(2015-09-17 14:40:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2024-01-29 06:20:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki