Obowiązek Informacyjny RODO

Obowiązek Informacyjny RODO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie wypełniając obowiązek wynikający z art.13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard, tel. 94 312 78 28, email:  sekretariat@gops.gmina-bialogard.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez GOPS w Białogardzie

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy (art. 6 ust. 1 litery a-e oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO):
  • na podstawie przepisów prawa;
  • w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
  • w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
  • w celu ochrony Państwa interesów;
  • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
  • pisemnie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie, ul. Wileńska 8,
   78-200 Białogard,
  • poprzez e-mail: iod@gops.gmina-bialogard.pl
 3. Państwa dane osobowe w zależności od sprawy będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
 5. Przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
  • sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
  • żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
 6. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego GOPS w Białogardzie dokonywał do momentu wycofania zgody.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy uznają Państwo, że dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa.
 8. Państwa dane osobowe będą ujawniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. GOPS może również ujawnić dane podmiotom realizującym usługi na rzecz GOPS-u.
 9. Pani/Pana dane nie będą poddane procesowi profilowania, ani przekazywane do państw trzecich

 

Wytworzył:
Piotr Kwiatek
Udostępnił:
Kwiatek Piotr
(2019-01-15 22:52:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2020-03-02 19:18:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki