Interpelacje

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH GMINY BIAŁOGARD – VIII Kadencji 2018-2023

W myśl postanowień § 43 i §44  Statutu Gminy Białogard oraz art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.),  radny ma prawo składania interpelacji i zapytań.

Interpelacje składa się w sprawach o istotnym znaczeniu dla całej gminy (a zatem nie powinna dotyczyć sprawy jednostkowej lecz szerszego problemu czy zjawiska).

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania.

Interpelacje składa się na ręce Przewodniczącego Rady. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Wójtowi. Wójt lub osoba przez niego wyznaczona  jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż  w terminie  14 dni od daty jej otrzymania. Treść interpelacji oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.

W sytuacji gdy w treści interpelacji lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje
o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.

Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

Mamy zatem z nimi do czynienia w sytuacji żądania informacji w sprawach jednostkowych i bieżących.

W obu przypadkach -  interpelacji lub zapytania, sposób udzielenia odpowiedzi jest taki sam.

Poniżej publikowane  interpelacje i zapytania złożone na piśmie oraz pisemne odpowiedzi na nie.

L.p

 Interpelacja/zapytanie  w sprawie

Imię i nazwisko radnego

Data złożonej interpelacji  / zapytania

Treść interpelacji  / zapytania  (.pdf)

Odpowiedź (.pdf)

1.

Remont drogi

Radosław Kłys

31.12.2018 r.

załącznik

załącznik

2.

Remont drogi

Marcin Sorys

03.01.2019 r.

załącznik

załącznik

3.

Naprawa drogi

Bernard Dudkiewicz

02.01.2019

załącznik

załącznik

4.

Naprawa drogi

Bernard Dudkiewicz

02.01.2019

załącznik

załącznik

5.

Naprawa drogi

Bernard Dudkiewicz

02.01.2019

załącznik

załącznik

6.

Naprawa drogi

Bernard Dudkiewicz

02.01.2019

załącznik

Załącznik

7.

Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej  w Kościernicy

Radosław Kłys

09.01.2019 r.

załącznik

załącznik

8.

Remont drogi

Marcin Sorys

18.02.2019 r.

załącznik

załącznik

9.

Wyjazdy alarmowe PSP Stanomino

Jawność danych dotycząca imienia i nazwiska została wyłączona na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 4 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE. L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. Wyłączenia jawności tych danych dokonała Joanna Czupreta Inspektor ds. oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz obsługi Rady Gminy.

Marcin Sorys

25.02.2019 r.

załącznik

załącznik

10.

Działalność PSP Stanomino

Jawność danych dotycząca imienia i nazwiska została wyłączona na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 4 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE. L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. Wyłączenia jawności tych danych dokonała Joanna Czupreta Inspektor ds. oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz obsługi Rady Gminy.

Marcin Sorys

25.02.2019 r.

załącznik

załącznik

11.

Remont trybun w Stanominie

Marcin Sorys

25.02.2019 r.

załącznik

załącznik

12.

Naprawa tablicy ogłoszeń

Marcin Sorys

25.02.2019 r.

załącznik

załącznik

13.

Naprawa lamp oświetleniowych

Marcin Sorys

25.02.2019 r.

załącznik

załącznik

14.

Remont drogi

Radosław Kłys

25.02.2019 r.

załącznik

załącznik

15.

Remont drogi

Emilia Majewska

26.02.2019 r.

załącznik

załącznik

16.

Zjazd z drogi

Agnieszka Krzemińska

05.03.2019 r.

załącznik

załącznik

17.

Remont drogi

Bernard Dudkiewicz

14.03.2019 r.

załącznik

załącznik

18.

Błędny numer

-

-

-

-

19.

Remont drogi

Daria Smolińska

12.04.2019 r.

załącznik

załącznik

20.

Zainstalowanie lampy oświetleniowej

Małgorzata Mazik

19.05.2019 r.

załącznik

załącznik

21.

Usunięcie drzew

Marcin Sorys

19.09.2019 r.

załącznik

załącznik

22.

Remont drogi

Marcin Sorys

19.09.2019 r.

załącznik

załącznik

23.

Remont drogi

Radosław Kłys

19.11.2019 r.

załącznik

załącznik

24.

Remont świetlicy

Emilia Majewska

11.05.2020 r.

załącznik

załącznik 

25.

Remont drogi

Emilia Majewska

11.05.2020 r.

załącznik

załącznik 

26.

Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP 

Małgorzata Grabias  

16.05.2020 

załącznik

załącznik

27.

Składowanie niebezpiecznych odpadów w miejscowościach Rogowo i Nasutowo 

Klub Radnych Gminy Białogard "Wolni Radni" 

 

16.12.2020 

załącznik

załącznik

28.

Oględziny składowisk niebezpiecznych odpadów w miejscowościach Rogowo i Nasutowo 

 

Klub Radnych Gminy Białogard "Wolni Radni" 

 

16.02.2021 

załącznik

załącznik

29.

Naprawa dróg gminnych

 

Klub Radnych Gminy Białogard "Wolni Radni" 

 

25.02.2021 

załącznik

załącznik

30.

Remont drogi

 

Emilia Majewska

18.03.2021 

załącznik

załącznik

31.

Wyrażenie zgody na zainstalowania ogólnodostępnych skrzyneczek na środki higieny osobistej

Anna Suszyńska

 

20.09.2021 

załącznik

 

32

Interpelacja dot. naprawianej drogi w miejscowości Żeleźno do Ośrodka Hodowli Pstrąga Aneta Chilmańska

 

14.06.2023r. Załącznik 1

Załącznik 2

33

Przejście dla pieszych na drodze 163, trasa z Białogardu do Trzebieli.

 

Anna Suszyńska

 

19.10.2023r. Załącznik 1

Załącznik

34. W sprawie cmentarza Aneta Chilmańska 14.11.2023r. Załącznik

Załacznik

         

 

 

Wytworzył:
Joanna Czupreta
Udostępnił:
Kwiatek Piotr
(2019-03-05 18:12:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2023-12-07 14:37:11)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki