☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Białogard
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Białogard

Środa 23.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY OBYWATELI POLSKICH - WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY OBYWATELI POLSKICH - WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie z dnia 24 września 2010 r.  o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. Nr 1397 ze zm.).

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu  obowiązana jest wymeldować się.

Wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego następuje:  

  1. w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport;
  2. albo w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w art. 28 ust. 1, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

 Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Zgłoszenia wymeldowania dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego.

Wymagane dokumenty:

1)  dowód osobisty lub paszport – do wglądu,

2)  prawidłowo i czytelnie wypełniony formularz  meldunkowy „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”  lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

 Urząd Gminy Białogard

 ul. Wileńska 8

78-200 Białogard

pokój nr 8, telefon 94 3124402

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy meldunkowej następuje bezzwłocznie, po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów i po złożeniu poprawnie wypełnionego formularza meldunkowego.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Białogard w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Klauzula informacyjna

UWAGI :

  1. Czynność wymeldowania dokonuje się osobiście. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r. poz.256 ze zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
  2. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
  3. Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  4. Formularze składane w formie dokumentu elektronicznego są uwierzytelniane przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub certyfikatu podpisu osobistego, lub profilu zaufanego ePUAP.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz.1397ze zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz.256 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411 ze zm.).

Druki do pobrania:

1. Pełnomocnictwo

2. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

3. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

4. Zgłoszenie wyjazdu za granicę

 

Wytworzył:
Ewa Szczybelska
(2015-06-10)
Udostępnił:
Adam Świder
(2015-06-10 07:49:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Szczybelska
(2020-05-28 11:58:57)
 
 
liczba odwiedzin: 2043119

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X