Druki do pobrania

ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ W CELU PROWADZENIA PRAC POLEGAJĄCYCH NA UMIESZCZENIU URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANEJ Z ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMIU RUCH DROGOWEHGO

Wymagane dokumenty:

Wniosek – do pobrania w Urzędzie Gminy Białogard, lub na stronie internetowej www.ug.bialogard.ibip.pl

 1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa. 

 2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeśli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 3. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót dodatkowo ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.

 4. W zależności od rodzaju realizowanych robót do wniosku oświadczenie o:

 • posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym, lub

 • zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub

 • zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 1. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca lub inwestor reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika (art. 33 § 3  Kpa). 

 2. Dowód należnej opłaty skarbowej za wydanie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej  (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Miejsce złożenia dokumentów: Dokumenty można złożyć w Urzędzie Gminy Białogard ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard pok. 6 (parter) w następujących godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -15:00

Opłaty:

 • 17,00 zł – opłata  za wydanie pełnomocnictwa zgodna z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.) – opłatę należy wnieść do każdego stosunku pełnomocnictwa .

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi nie podlega opłacie skarbowej.

 

 

 

Termin i sposób załatwienia:

 • Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) sprawa zostanie rozstrzygnięta bez zbędnej zwłoki jednak w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, natomiast w przypadku spraw wymagających postępowania wyjaśniającego w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

 • Decyzja administracyjna w przypadku dróg publicznych – drogi gminne i powiatowe.

 • Umowa dzierżawy w przypadku dróg wewnętrznych

 

Podstawa prawna:

 • Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264),

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),

 • UCHWAŁA NR LXII/338/2022 RADY GMINY BIAŁOGARD z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Białogard,

 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

 

Inne informacje:

Wniosek sporządzony na druku przygotowanym przez zarządcę drogi, wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zajęcia pasa drogowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) prawidłowo wypełniony wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,

 • cel zajęcia pasa drogowego,

 • lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklamy powierzchnię reklamy,

 • planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Po zweryfikowaniu prawidłowości przedstawionych dokumentów, zarządca drogi wydaje przedmiotowe zezwolenie. 

W przypadku dróg gminnych niniejsze zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, natomiast dróg wewnętrznych ma formę umowy dzierżawy.

W zezwoleniach określone są m. in. wykonawca prac, inwestor, warunki prowadzenia prac, powierzchnia zajętego pasa drogowego, okres prowadzenia prac, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

Przed przystąpieniem do prac wykonawca zobowiązany jest do podpisania protokołu z przekazania pasa drogowego, po ich zakończeniu protokół z odbioru pasa drogowego. 

Prace zostaną skontrolowane przez upoważnionych do tego pracowników urzędu. Kontrola zostanie przeprowadzona przede wszystkim pod kątem zgodności zajmowanej powierzchni oraz okresu wykonywania prac.

 Wersja 2-Wniosek o umieszczenie

Wersja 2-Wniosek zajęcie pasa drogowego

Wykaz dróg gminnych woj. zach.pom


 

 

 

zajęcie pasa drogowego ( pobierz druk)

umieszczenie w pasie drogowym (pobierz druk)

Wytworzył:
Udostępnił:
Brzęczek Paweł
(2023-04-04 07:51:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzęczek Paweł
(2023-04-24 16:56:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki