Kontrole zewnętrzne w 2017 roku

 


Wystąpienie pokontrolne dotyczące sposobu realizacji zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 17 stycznia 2017 r. a opracowanie i realizację programu wspierania rodziny od 01 stycznia 2015 r.


Raport kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie


Protokół z audytu przeprowadzonego w Gminie Białogard w zakresie gospodarowania środkami publicznymi w tym prawidłowość realizacji umowy pożyczki z dnia 13.10.2016 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Finansów jako Pożyczkodawcą a Gminą Białogard jako Pożyczkobiorcą w 2016 r. |  część 1  |  część 2 |


Kontrola w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   | załączniki


Protokół kontroli problemowej w zakresie umiejscowienia zadań planowania obronnego w strukturze organizacyjnej urzędu, realizacji planowania obronnego, przygotowania urzędu do kierowania gminą w ramach systemu kierowania obroną województwa, przygotowania rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych oraz szkoleń obronnych.


Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, przechowywanymi w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy Białogard.


 

*) Jawność danych dotycząca [wskazanie zakresu danych np. imienia i nazwiska adresu e-mail] została wyłączona na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 4 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE. L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. Wyłączenia jawności tych danych dokonała Anna Zarbock – Podinspektor ds. organizacyjnych, kadrowych i wydawania dowodów tożsamości.  

 

Wytworzył:
Anna Zarbock
(2018-02-23)
Udostępnił:
Świder Adam
(2018-02-23 07:27:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Świder Adam
(2018-06-28 07:49:54)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki