Kontrole zewnętrzne w 2016 roku

 


Protokół kontroli Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Protokół kontroli Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Wystąpienie pokontrolne: wykonywanie budżetu państwa w 2015 r.


Protokół kontroli sanitarnej - interwencyjnej


Wystąpienie pokontrolne sposobu przyjmowania skarg oraz wniosków na podstawie przepisów Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczącego wydawania, odmowy wydania, cofania oraz wygaszania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Informacja pokontrolna do kontroli trwałości na miejscu realizacji projektu nr POIG.08.03.00-32-201/11 tytuł projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białogard"


 

 *) Jawność danych dotycząca [wskazanie zakresu danych np. imienia i nazwiska adresu e-mail] została wyłączona na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 4 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE. L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. Wyłączenia jawności tych danych dokonała Anna Zarbock – Podinspektor ds. organizacyjnych, kadrowych i wydawania dowodów tożsamości.

Wytworzył:
Anna Zarbock
(2018-06-29)
Udostępnił:
Świder Adam
(2018-07-04 07:12:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Świder Adam
(2018-07-04 07:23:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki